قیمت ورق

C
7 8 9 ÷ 4 5 6 x 1 2 3 - 0 . = +
نام کالا
واحد فروش
ابعاد
ضخامت
وضعیت
برند
انبار
تاریخ
قیمت
نمودار
ورق st52 ضخامت ۱۰ ابعاد ۱۵۰۰ فولاد مبارکه رول انبار اصفهان
كيلوگرم
1500
10
رول
فولاد مبارکه
انبار اصفهان
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:1500
 • ضخامت:10
 • وضعیت:رول
 • برند:فولاد مبارکه
 • انبار:انبار اصفهان
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • نمودار:
ورق st52 ضخامت ۱۰ ابعاد ۱۵۰۰ فولاد مبارکه رول بنگاه تهران
كيلوگرم
1500
10
رول
فولاد مبارکه
بنگاه تهران
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:1500
 • ضخامت:10
 • وضعیت:رول
 • برند:فولاد مبارکه
 • انبار:بنگاه تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • نمودار:
ورق st52 ضخامت ۱۰ ابعاد ۱۵۰۰×۶۰۰۰ فولاد مبارکه برش خورده انبار اصفهان
كيلوگرم
1500×6000
10
برش خورده
فولاد مبارکه
انبار اصفهان
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:1500×6000
 • ضخامت:10
 • وضعیت:برش خورده
 • برند:فولاد مبارکه
 • انبار:انبار اصفهان
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • نمودار:
ورق st52 ضخامت ۱۰ ابعاد ۱۵۰۰×۶۰۰۰ فولاد مبارکه فابریک انبار اصفهان
كيلوگرم
1500×6000
10
فابریک
فولاد مبارکه
انبار اصفهان
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:1500×6000
 • ضخامت:10
 • وضعیت:فابریک
 • برند:فولاد مبارکه
 • انبار:انبار اصفهان
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • نمودار:
ورق st52 ضخامت ۱۰ ابعاد ۱۵۰۰×۶۰۰۰ فولاد مبارکه فابریک بنگاه تهران
كيلوگرم
1500×6000
10
فابریک
فولاد مبارکه
بنگاه تهران
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:1500×6000
 • ضخامت:10
 • وضعیت:فابریک
 • برند:فولاد مبارکه
 • انبار:بنگاه تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • نمودار:
ورق st52 ضخامت ۱۰ ابعاد ۱۵۰۰×۶۰۰۰ فولاد مبارکه برش خورده بنگاه تهران
كيلوگرم
1500×6000
10
برش خورده
فولاد مبارکه
بنگاه تهران
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:1500×6000
 • ضخامت:10
 • وضعیت:برش خورده
 • برند:فولاد مبارکه
 • انبار:بنگاه تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • نمودار:
ورق st52 ضخامت ۵ ابعاد ۱۵۰۰ فولاد مبارکه رول انبار اصفهان
كيلوگرم
1500
5
رول
فولاد مبارکه
انبار اصفهان
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:1500
 • ضخامت:5
 • وضعیت:رول
 • برند:فولاد مبارکه
 • انبار:انبار اصفهان
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • نمودار:
ورق st52 ضخامت ۵ ابعاد ۱۵۰۰ فولاد مبارکه رول بنگاه تهران
كيلوگرم
1500
5
رول
فولاد مبارکه
بنگاه تهران
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:1500
 • ضخامت:5
 • وضعیت:رول
 • برند:فولاد مبارکه
 • انبار:بنگاه تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • نمودار:
ورق st52 ضخامت ۵ ابعاد ۱۵۰۰×۶۰۰۰ فولاد مبارکه برش خورده انبار اصفهان
كيلوگرم
1500×6000
5
برش خورده
فولاد مبارکه
انبار اصفهان
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:1500×6000
 • ضخامت:5
 • وضعیت:برش خورده
 • برند:فولاد مبارکه
 • انبار:انبار اصفهان
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • نمودار:
ورق st52 ضخامت ۵ ابعاد ۱۵۰۰×۶۰۰۰ فولاد مبارکه فابریک انبار اصفهان
كيلوگرم
1500×6000
5
فابریک
فولاد مبارکه
انبار اصفهان
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:1500×6000
 • ضخامت:5
 • وضعیت:فابریک
 • برند:فولاد مبارکه
 • انبار:انبار اصفهان
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • نمودار:
کارشناسان

امیرحسین محمدحسینی

کارشناس بازرگانی


داخلی ۱۲۷

سینا حجت پناه

سرپرست بازرگانی


داخلی ۱۲۰-۱۲۱

۰۹۱۲۹۶۱۰۷۵۰

نکیسا دلاور

کارشناس بازرگانی


داخلی ۱۴۷

۰۹۹۱۲۷۰۶۸۸۷

مهسا راهجردیان

کارشناس بازرگانی


داخلی ۱۲۵

۰۹۹۱۲۷۰۶۸۸۳

مژگان مدبر

کارشناس بازرگانی


داخلی ۱۴۹

۰۹۰۲۹۵۶۸۲۲۰

شقایق علومی

کارشناس بازرگانی


داخلی ۱۲۳

۰۹۹۱۲۷۰۶۸۸۲

سحر صمدی

کارشناس بازرگانی


داخلی ۱۴۸

۰۹۱۲۹۶۱۰۷۴۲