قیمت ورق

C
7 8 9 ÷ 4 5 6 x 1 2 3 - 0 . = +
نام کالا
واحد فروش
ابعاد
ضخامت
گرید
برند
انبار
تاریخ
قیمت
نمودار
ورق سیاه ضخامت ۱۰ اکسین برشی st37 انبار تهران
كيلوگرم
سفارشی
10
st37
اکسین
تهران
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:سفارشی
 • ضخامت:10
 • گرید:st37
 • برند:اکسین
 • انبار:تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • نمودار:
ورق سیاه ضخامت ۱۰ فولاد کاویان برشی st37 انبار تهران
كيلوگرم
سفارشی
10
st37
فولاد مبارکه
تهران
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:سفارشی
 • ضخامت:10
 • گرید:st37
 • برند:فولاد مبارکه
 • انبار:تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • نمودار:
ورق سیاه ضخامت ۱۰ فولاد مبارکه برشی st37 انبار اصفهان
كيلوگرم
سفارشی
10
st37
فولاد مبارکه
اصفهان
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:سفارشی
 • ضخامت:10
 • گرید:st37
 • برند:فولاد مبارکه
 • انبار:اصفهان
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • نمودار:
ورق سیاه ضخامت ۱۰ فولاد مبارکه برشی st37 انبار تهران
كيلوگرم
سفارشی
10
st37
فولاد مبارکه
تهران
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:سفارشی
 • ضخامت:10
 • گرید:st37
 • برند:فولاد مبارکه
 • انبار:تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • نمودار:
ورق سیاه ضخامت ۱۰ قطعات فولادی برشی st37 انبار تهران
كيلوگرم
سفارشی
10
st37
قطعات فولادی
تهران
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:سفارشی
 • ضخامت:10
 • گرید:st37
 • برند:قطعات فولادی
 • انبار:تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • نمودار:
ورق سیاه ضخامت ۱۰ گیلان برشی st37 انبار تهران
كيلوگرم
سفارشی
10
st37
گیلان
تهران
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:سفارشی
 • ضخامت:10
 • گرید:st37
 • برند:گیلان
 • انبار:تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • نمودار:
ورق سیاه ضخامت ۱۲ اکسین برشی st37 انبار تهران
كيلوگرم
سفارشی
12
st37
اکسین
تهران
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:سفارشی
 • ضخامت:12
 • گرید:st37
 • برند:اکسین
 • انبار:تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • نمودار:
ورق سیاه ضخامت ۱۲ فولاد کاویان برشی st37 انبار تهران
كيلوگرم
سفارشی
12
st37
فولاد مبارکه
تهران
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:سفارشی
 • ضخامت:12
 • گرید:st37
 • برند:فولاد مبارکه
 • انبار:تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • نمودار:
ورق سیاه ضخامت ۱۲ فولاد مبارکه برشی st37 انبار اصفهان
كيلوگرم
سفارشی
12
st37
فولاد مبارکه
اصفهان
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:سفارشی
 • ضخامت:12
 • گرید:st37
 • برند:فولاد مبارکه
 • انبار:اصفهان
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • نمودار:
ورق سیاه ضخامت ۱۲ فولاد مبارکه برشی st37 انبار تهران
كيلوگرم
سفارشی
12
st37
فولاد مبارکه
تهران
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:سفارشی
 • ضخامت:12
 • گرید:st37
 • برند:فولاد مبارکه
 • انبار:تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • نمودار:
کارشناسان

امیرحسین محمدحسینی

کارشناس بازرگانی


داخلی ۱۲۷

سینا حجت پناه

سرپرست بازرگانی


داخلی ۱۲۰-۱۲۱

۰۹۱۲۹۶۱۰۷۵۰

نکیسا دلاور

کارشناس بازرگانی


داخلی ۱۴۷

۰۹۹۱۲۷۰۶۸۸۷

مهسا راهجردیان

کارشناس بازرگانی


داخلی ۱۲۵

۰۹۹۱۲۷۰۶۸۸۳

مژگان مدبر

کارشناس بازرگانی


داخلی ۱۴۹

۰۹۰۲۹۵۶۸۲۲۰

شقایق علومی

کارشناس بازرگانی


داخلی ۱۲۳

۰۹۹۱۲۷۰۶۸۸۲

سحر صمدی

کارشناس بازرگانی


داخلی ۱۴۸

۰۹۱۲۹۶۱۰۷۴۲