قیمت پروفیل

C
7 8 9 ÷ 4 5 6 x 1 2 3 - 0 . = +
نام کالا
واحد فروش
شهر
محل بارگیری
طول
ابعاد
ضخامت
تاریخ
قیمت
نمودار
پروفیل ۱۰۰*۱۵۰ ضخامت ۸ کارخانه تهران
كيلوگرم
تهران
کارخانه
6
100*150
8
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
۲۷,۵۰۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • شهر:تهران
 • محل بارگیری:کارخانه
 • طول:6
 • ابعاد:100*150
 • ضخامت:8
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • نمودار:
پروفیل ۱۰۰*۱۵۰ ضخامت ۸ کارخانه تهران
كيلوگرم
تهران
کارخانه
12
100*150
8
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
۲۷,۵۰۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • شهر:تهران
 • محل بارگیری:کارخانه
 • طول:12
 • ابعاد:100*150
 • ضخامت:8
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • نمودار:
پروفیل ۱۰۰*۲۰۰ ضخامت ۸ کارخانه تهران
كيلوگرم
تهران
کارخانه
6
100*200
8
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
۲۷,۵۰۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • شهر:تهران
 • محل بارگیری:کارخانه
 • طول:6
 • ابعاد:100*200
 • ضخامت:8
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • نمودار:
پروفیل ۱۰۰*۲۰۰ ضخامت ۸ کارخانه تهران
كيلوگرم
تهران
کارخانه
12
100*200
8
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
۲۷,۵۰۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • شهر:تهران
 • محل بارگیری:کارخانه
 • طول:12
 • ابعاد:100*200
 • ضخامت:8
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • نمودار:
پروفیل ۱۲۰*۱۲۰ ضخامت ۸ کارخانه تهران
كيلوگرم
تهران
کارخانه
6
120*120
8
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
۲۷,۵۰۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • شهر:تهران
 • محل بارگیری:کارخانه
 • طول:6
 • ابعاد:120*120
 • ضخامت:8
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • نمودار:
پروفیل ۱۲۰*۱۲۰ ضخامت ۸ کارخانه تهران
كيلوگرم
تهران
کارخانه
12
120*120
8
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
۲۷,۵۰۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • شهر:تهران
 • محل بارگیری:کارخانه
 • طول:12
 • ابعاد:120*120
 • ضخامت:8
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • نمودار:
پروفیل ۱۴۰*۱۴۰ ضخامت ۸ کارخانه تهران
كيلوگرم
تهران
کارخانه
6
140*140
8
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
۲۷,۵۰۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • شهر:تهران
 • محل بارگیری:کارخانه
 • طول:6
 • ابعاد:140*140
 • ضخامت:8
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • نمودار:
پروفیل ۱۴۰*۱۴۰ ضخامت ۸ کارخانه تهران
كيلوگرم
تهران
کارخانه
12
140*140
8
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
۲۷,۵۰۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • شهر:تهران
 • محل بارگیری:کارخانه
 • طول:12
 • ابعاد:140*140
 • ضخامت:8
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • نمودار:
پروفیل ۱۵۰*۱۵۰ ضخامت ۸ کارخانه تهران
كيلوگرم
تهران
کارخانه
6
150*150
8
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
۲۷,۵۰۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • شهر:تهران
 • محل بارگیری:کارخانه
 • طول:6
 • ابعاد:150*150
 • ضخامت:8
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • نمودار:
پروفیل ۱۵۰*۱۵۰ ضخامت ۸ کارخانه تهران
كيلوگرم
تهران
کارخانه
12
150*150
8
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
۲۷,۵۰۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • شهر:تهران
 • محل بارگیری:کارخانه
 • طول:12
 • ابعاد:150*150
 • ضخامت:8
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • نمودار:
کارشناسان

مینا وطنی

کارشناس بازرگانی


داخلی ۱۵۶

بهزاد صفی زاده

سرپرست بازرگانی


داخلی ۱۵۰-۱۵۱

۰۹۱۲۹۶۱۰۷۴۳

ستاره کندی

کارشناس بازرگانی


داخلی ۱۵۲

۰۹۰۲۹۵۶۸۲۷۱

شقایق خزایی

کارشناس بازرگانی


داخلی ۱۵۴

۰۹۰۲۹۵۶۸۲۸۳

مهدی میرسعیدی

کارشناس بازرگانی


داخلی ۱۵۸

۰۹۰۲۹۵۶۸۰۸۴

امیرعلی صفری

کارشناس بازرگانی


داخلی ۱۵۷

سامان بقایی

کارشناس بازرگانی


داخلی ۱۵۳

۰۹۹۱۲۷۰۶۸۹۰

امید گرگابی

کارشناس بازرگانی


داخلی ۱۵۵

۰۹۹۱۲۷۰۶۸۹۴