قیمت پروفیل

C
7 8 9 ÷ 4 5 6 x 1 2 3 - 0 . = +
نام کالا
واحد فروش
سایز
طول
ضخامت
محل بارگیری
شهر
تاریخ
قیمت
نمودار
پروفیل Z 14 ضخامت ۲.۵ انبار اصفهان
كيلوگرم
14
6
2.5
انبار
اصفهان
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
۲۴,۰۰۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:14
 • طول:6
 • ضخامت:2.5
 • محل بارگیری:انبار
 • شهر:اصفهان
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • نمودار:
پروفیل Z 14 ضخامت ۲.۵ انبار تهران
كيلوگرم
14
6
2.5
انبار
تهران
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
۲۴,۰۰۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:14
 • طول:6
 • ضخامت:2.5
 • محل بارگیری:انبار
 • شهر:تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • نمودار:
پروفیل Z 16 ضخامت ۲.۵ انبار اصفهان
كيلوگرم
16
6
2.5
انبار
اصفهان
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
۲۴,۰۰۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:16
 • طول:6
 • ضخامت:2.5
 • محل بارگیری:انبار
 • شهر:اصفهان
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • نمودار:
پروفیل Z 16 ضخامت ۲.۵ انبار تهران
كيلوگرم
16
6
2.5
انبار
تهران
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
۲۴,۰۰۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:16
 • طول:6
 • ضخامت:2.5
 • محل بارگیری:انبار
 • شهر:تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • نمودار:
پروفیل Z 18 ضخامت ۲.۵ انبار اصفهان
كيلوگرم
18
6
2.5
انبار
اصفهان
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
۲۴,۰۰۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:18
 • طول:6
 • ضخامت:2.5
 • محل بارگیری:انبار
 • شهر:اصفهان
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • نمودار:
پروفیل Z 18 ضخامت ۲.۵ انبار تهران
كيلوگرم
18
6
2.5
انبار
تهران
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
۲۴,۰۰۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:18
 • طول:6
 • ضخامت:2.5
 • محل بارگیری:انبار
 • شهر:تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • نمودار:
پروفیل Z 20 ضخامت ۲.۵ انبار اصفهان
كيلوگرم
20
6
2.5
انبار
اصفهان
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
۲۴,۰۰۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:20
 • طول:6
 • ضخامت:2.5
 • محل بارگیری:انبار
 • شهر:اصفهان
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • نمودار:
پروفیل Z 20 ضخامت ۲.۵ انبار تهران
كيلوگرم
20
6
2.5
انبار
تهران
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
۲۴,۰۰۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:20
 • طول:6
 • ضخامت:2.5
 • محل بارگیری:انبار
 • شهر:تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • نمودار:
پروفیل Z 22 ضخامت ۲.۵ انبار اصفهان
كيلوگرم
22
6
2.5
انبار
اصفهان
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
۲۴,۰۰۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:22
 • طول:6
 • ضخامت:2.5
 • محل بارگیری:انبار
 • شهر:اصفهان
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • نمودار:
پروفیل Z 22 ضخامت ۲.۵ انبار تهران
كيلوگرم
22
6
2.5
انبار
تهران
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
۲۴,۰۰۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:22
 • طول:6
 • ضخامت:2.5
 • محل بارگیری:انبار
 • شهر:تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • نمودار:
کارشناسان

مینا وطنی

کارشناس بازرگانی


داخلی ۱۵۶

بهزاد صفی زاده

سرپرست بازرگانی


داخلی ۱۵۰-۱۵۱

۰۹۱۲۹۶۱۰۷۴۳

ستاره کندی

کارشناس بازرگانی


داخلی ۱۵۲

۰۹۰۲۹۵۶۸۲۷۱

شقایق خزایی

کارشناس بازرگانی


داخلی ۱۵۴

۰۹۰۲۹۵۶۸۲۸۳

مهدی میرسعیدی

کارشناس بازرگانی


داخلی ۱۵۸

۰۹۰۲۹۵۶۸۰۸۴

امیرعلی صفری

کارشناس بازرگانی


داخلی ۱۵۷

سامان بقایی

کارشناس بازرگانی


داخلی ۱۵۳

۰۹۹۱۲۷۰۶۸۹۰

امید گرگابی

کارشناس بازرگانی


داخلی ۱۵۵

۰۹۹۱۲۷۰۶۸۹۴