قیمت پروفیل

C
7 8 9 ÷ 4 5 6 x 1 2 3 - 0 . = +
نام کالا
واحد فروش
ابعاد
طول
ضخامت
محل بارگیری
شهر
تاریخ
قیمت
نمودار
پروفیل ۱۰*۲۵ ضخامت ۰.۷ کارخانه تهران
كيلوگرم
10*25
6
0.7
کارخانه
تهران
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
۳۱,۰۱۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:10*25
 • طول:6
 • ضخامت:0.7
 • محل بارگیری:کارخانه
 • شهر:تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • نمودار:
پروفیل ۱۰*۲۵ ضخامت ۰.۸ کارخانه تهران
كيلوگرم
10*25
6
0.8
کارخانه
تهران
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
۳۱,۰۱۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:10*25
 • طول:6
 • ضخامت:0.8
 • محل بارگیری:کارخانه
 • شهر:تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • نمودار:
پروفیل ۱۰*۲۵ ضخامت ۰.۹ کارخانه تهران
كيلوگرم
10*25
6
0.9
کارخانه
تهران
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
۳۱,۰۱۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:10*25
 • طول:6
 • ضخامت:0.9
 • محل بارگیری:کارخانه
 • شهر:تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • نمودار:
پروفیل ۲۰*۲۰ ضخامت ۰.۷ کارخانه تهران
كيلوگرم
20*20
6
0.7
کارخانه
تهران
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
۳۱,۰۱۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:20*20
 • طول:6
 • ضخامت:0.7
 • محل بارگیری:کارخانه
 • شهر:تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • نمودار:
پروفیل ۲۰*۲۰ ضخامت ۰.۸ کارخانه تهران
كيلوگرم
20*20
6
0.8
کارخانه
تهران
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
۳۱,۰۱۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:20*20
 • طول:6
 • ضخامت:0.8
 • محل بارگیری:کارخانه
 • شهر:تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • نمودار:
پروفیل ۲۰*۲۰ ضخامت ۰.۹ کارخانه تهران
كيلوگرم
20*20
6
0.9
کارخانه
تهران
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
۳۱,۰۱۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:20*20
 • طول:6
 • ضخامت:0.9
 • محل بارگیری:کارخانه
 • شهر:تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • نمودار:
پروفیل ۲۰*۳۰ ضخامت ۰.۷ کارخانه تهران
كيلوگرم
20*30
6
0.7
کارخانه
تهران
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
۳۱,۰۱۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:20*30
 • طول:6
 • ضخامت:0.7
 • محل بارگیری:کارخانه
 • شهر:تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • نمودار:
پروفیل ۲۰*۳۰ ضخامت ۰.۸ کارخانه تهران
كيلوگرم
20*30
6
0.8
کارخانه
تهران
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
۳۱,۰۱۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:20*30
 • طول:6
 • ضخامت:0.8
 • محل بارگیری:کارخانه
 • شهر:تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • نمودار:
پروفیل ۲۰*۳۰ ضخامت ۰.۹ کارخانه تهران
كيلوگرم
20*30
6
0.9
کارخانه
تهران
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
۳۱,۰۱۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:20*30
 • طول:6
 • ضخامت:0.9
 • محل بارگیری:کارخانه
 • شهر:تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • نمودار:
پروفیل ۲۰*۴۰ ضخامت ۰.۷ کارخانه تهران
كيلوگرم
20*40
6
0.7
کارخانه
تهران
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
۳۱,۰۱۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:20*40
 • طول:6
 • ضخامت:0.7
 • محل بارگیری:کارخانه
 • شهر:تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • نمودار:
کارشناسان

مینا وطنی

کارشناس بازرگانی


داخلی ۱۵۶

بهزاد صفی زاده

سرپرست بازرگانی


داخلی ۱۵۰-۱۵۱

۰۹۱۲۹۶۱۰۷۴۳

ستاره کندی

کارشناس بازرگانی


داخلی ۱۵۲

۰۹۰۲۹۵۶۸۲۷۱

شقایق خزایی

کارشناس بازرگانی


داخلی ۱۵۴

۰۹۰۲۹۵۶۸۲۸۳

مهدی میرسعیدی

کارشناس بازرگانی


داخلی ۱۵۸

۰۹۰۲۹۵۶۸۰۸۴

امیرعلی صفری

کارشناس بازرگانی


داخلی ۱۵۷

سامان بقایی

کارشناس بازرگانی


داخلی ۱۵۳

۰۹۹۱۲۷۰۶۸۹۰

امید گرگابی

کارشناس بازرگانی


داخلی ۱۵۵

۰۹۹۱۲۷۰۶۸۹۴