قیمت پروفیل ساختمانی

قیمت روز پروفیل ساختمانی ضخامت 2

فیلتر براساس:
نام کالا ابعاد ضخامت طول واحد فروش محل بارگیری شهر تاریخ قیمت (تومان) قیمت با احتساب 9% مالیات نمودار
پروفیل 10*20 ضخامت 2 نوع 1 کارخانه اصفهان قیمت روز پروفیل ساختمانی 20×10 2 6 كيلوگرم کارخانه اصفهان ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 38636 42500
پروفیل 20*20 ضخامت 2 نوع 1 کارخانه اصفهان قیمت روز پروفیل ساختمانی 20×20 2 6 كيلوگرم کارخانه اصفهان ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 38636 42500
پروفیل 20*30 ضخامت 2 نوع 1 کارخانه اصفهان قیمت روز پروفیل ساختمانی 30×20 2 6 كيلوگرم کارخانه اصفهان ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 38636 42500
پروفیل 20*40 ضخامت 2 نوع 1 کارخانه اصفهان قیمت روز پروفیل ساختمانی 40×20 2 6 كيلوگرم کارخانه اصفهان ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 38636 42500
پروفیل 30*30 ضخامت 2 نوع 1 کارخانه اصفهان قیمت روز پروفیل ساختمانی 30×30 2 6 كيلوگرم کارخانه اصفهان ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 38636 42500
پروفیل 10*20 ضخامت 2 نوع 1 کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 20×10 2 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 40455 44501
پروفیل 100*100 ضخامت 2 نوع 1 کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 100×100 2 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 40455 44501
پروفیل 20*20 ضخامت 2 نوع 1 کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 20×20 2 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 40455 44501
پروفیل 20*30 ضخامت 2 نوع 1 کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 30×20 2 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 40455 44501
پروفیل 20*40 ضخامت 2 نوع 1 کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 40×20 2 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 40455 44501
پروفیل 30*30 ضخامت 2 نوع 1 کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 30×30 2 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 40455 44501
پروفیل ساختمانی70*70، ضخامت 2 کارخانه قیمت روز پروفیل ساختمانی 70×70 2 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 40455 44501
پروفیل 10*20 ضخامت 2 نوع 2 کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 20×10 2 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
پروفیل 100*100 ضخامت 2 نوع 2 کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 100×100 2 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
پروفیل 20*20 ضخامت 2 نوع 2 کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 20×20 2 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
پروفیل 20*30 ضخامت 2 نوع 2 کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 30×20 2 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
پروفیل 20*40 ضخامت 2 نوع 2 کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 40×20 2 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
پروفیل 30*30 ضخامت 2 نوع 2 کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 30×30 2 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
پروفیل 30*50 ضخامت 2 نوع 1 کارخانه اصفهان قیمت روز پروفیل ساختمانی 50×30 2 6 كيلوگرم کارخانه اصفهان ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
پروفیل 30*50 ضخامت 2 نوع 1 کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 50×30 2 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
پروفیل 30*50 ضخامت 2 نوع 2 کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 50×30 2 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
پروفیل 30*60 ضخامت 2 نوع 1 کارخانه اصفهان قیمت روز پروفیل ساختمانی 60×30 2 6 كيلوگرم کارخانه اصفهان ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
پروفیل 30*60 ضخامت 2 نوع 1 کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 60×30 2 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
پروفیل 30*60 ضخامت 2 نوع 2 کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 60×30 2 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
پروفیل 40*100 ضخامت 2 نوع 1 کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 100×40 2 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
پروفیل 40*100 ضخامت 2 نوع 2 کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 100×40 2 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
پروفیل 40*40 ضخامت 2 نوع 1 کارخانه اصفهان قیمت روز پروفیل ساختمانی 40×40 2 6 كيلوگرم کارخانه اصفهان ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
پروفیل 40*40 ضخامت 2 نوع 1 کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 40×40 2 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
پروفیل 40*40 ضخامت 2 نوع 2 کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 40×40 2 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
پروفیل 40*60 ضخامت 2 نوع 1 کارخانه اصفهان قیمت روز پروفیل ساختمانی 60×40 2 6 كيلوگرم کارخانه اصفهان ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
پروفیل 40*60 ضخامت 2 نوع 1 کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 60×40 2 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
پروفیل 40*60 ضخامت 2 نوع 2 کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 60×40 2 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
پروفیل 40*80 ضخامت 2 نوع 1 کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 80×40 2 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
پروفیل 40*80 ضخامت 2 نوع 2 کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 80×40 2 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
پروفیل 50*50 ضخامت 2 نوع 1 کارخانه اصفهان قیمت روز پروفیل ساختمانی 50×50 2 6 كيلوگرم کارخانه اصفهان ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
پروفیل 50*50 ضخامت 2 نوع 1 کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 50×50 2 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
پروفیل 50*50 ضخامت 2 نوع 2 کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 50×50 2 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
پروفیل 507 ضخامت 2 نوع 1 کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 507 2 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
پروفیل 507 ضخامت 2 نوع 2 کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 507 2 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
پروفیل 508 ضخامت 2 نوع 1 کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 508 2 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
پروفیل 508 ضخامت 2 نوع 2 کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 508 2 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
پروفیل 509 ضخامت 2 نوع 1 کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 509 2 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
پروفیل 509 ضخامت 2 نوع 2 کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 509 2 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
پروفیل 60*60 ضخامت 2 نوع 1 کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 60×60 2 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
پروفیل 60*60 ضخامت 2 نوع 2 کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 60×60 2 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
پروفیل 60*80 ضخامت 2 نوع 1 کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 80×60 2 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
پروفیل 60*80 ضخامت 2 نوع 2 کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 80×60 2 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
پروفیل 80*80 ضخامت 2 نوع 1 کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 80×80 2 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
پروفیل 80*80 ضخامت 2 نوع 2 کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 80×80 2 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
پروفیل 90*90 ضخامت 2 نوع 1 کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 90×90 2 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
پروفیل 90*90 ضخامت 2 نوع 2 کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 90×90 2 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
پروفیل ساختمانی120*120، ضخامت 2 کارخانه قیمت روز پروفیل ساختمانی 120×120 2 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس

قیمت روز پروفیل ساختمانی ضخامت 2.5

فیلتر براساس:
نام کالا ابعاد ضخامت طول واحد فروش محل بارگیری شهر تاریخ قیمت (تومان) قیمت با احتساب 9% مالیات نمودار
پروفیل 100*100 ضخامت 2.5 نوع 1 کارخانه اصفهان قیمت روز پروفیل ساختمانی 100×100 2.5 6 كيلوگرم کارخانه اصفهان ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 38636 42500
پروفیل 30*50 ضخامت 2.5 نوع 1 کارخانه اصفهان قیمت روز پروفیل ساختمانی 50×30 2.5 6 كيلوگرم کارخانه اصفهان ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 38636 42500
پروفیل 30*60 ضخامت 2.5 نوع 1 کارخانه اصفهان قیمت روز پروفیل ساختمانی 60×30 2.5 6 كيلوگرم کارخانه اصفهان ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 38636 42500
پروفیل 40*100 ضخامت 2.5 نوع 1 کارخانه اصفهان قیمت روز پروفیل ساختمانی 100×40 2.5 6 كيلوگرم کارخانه اصفهان ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 38636 42500
پروفیل 40*40 ضخامت 2.5 نوع 1 کارخانه اصفهان قیمت روز پروفیل ساختمانی 40×40 2.5 6 كيلوگرم کارخانه اصفهان ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 38636 42500
پروفیل 40*60 ضخامت 2.5 نوع 1 کارخانه اصفهان قیمت روز پروفیل ساختمانی 60×40 2.5 6 كيلوگرم کارخانه اصفهان ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 38636 42500
پروفیل 40*80 ضخامت 2.5 نوع 1 کارخانه اصفهان قیمت روز پروفیل ساختمانی 80×40 2.5 6 كيلوگرم کارخانه اصفهان ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 38636 42500
پروفیل 50*50 ضخامت 2.5 نوع 1 کارخانه اصفهان قیمت روز پروفیل ساختمانی 50×50 2.5 6 كيلوگرم کارخانه اصفهان ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 38636 42500
پروفیل 60*60 ضخامت 2.5 نوع 1 کارخانه اصفهان قیمت روز پروفیل ساختمانی 60×60 2.5 6 كيلوگرم کارخانه اصفهان ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 38636 42500
پروفیل 60*80 ضخامت 2.5 نوع 1 کارخانه اصفهان قیمت روز پروفیل ساختمانی 80×60 2.5 6 كيلوگرم کارخانه اصفهان ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 38636 42500
پروفیل 80*80 ضخامت 2.5 نوع 1 کارخانه اصفهان قیمت روز پروفیل ساختمانی 80×80 2.5 6 كيلوگرم کارخانه اصفهان ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 38636 42500
پروفیل 90*90 ضخامت 2.5 نوع 1 کارخانه اصفهان قیمت روز پروفیل ساختمانی 90×90 2.5 6 كيلوگرم کارخانه اصفهان ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 38636 42500
پروفیل 100*100 ضخامت 2.5 نوع 1 کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 100×100 2.5 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 40455 44501
پروفیل 100*100 ضخامت 2.5 نوع 2 کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 100×100 2.5 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 40455 44501
پروفیل 30*50 ضخامت 2.5 نوع 1 کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 50×30 2.5 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 40455 44501
پروفیل 30*50 ضخامت 2.5 نوع 2 کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 50×30 2.5 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 40455 44501
پروفیل 30*60 ضخامت 2.5 نوع 1 کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 60×30 2.5 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 40455 44501
پروفیل 30*60 ضخامت 2.5 نوع 2 کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 60×30 2.5 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 40455 44501
پروفیل 40*100 ضخامت 2.5 نوع 1 کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 100×40 2.5 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 40455 44501
پروفیل 40*100 ضخامت 2.5 نوع 2 کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 100×40 2.5 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 40455 44501
پروفیل 40*40 ضخامت 2.5 نوع 1 کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 40×40 2.5 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 40455 44501
پروفیل 40*40 ضخامت 2.5 نوع 2 کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 40×40 2.5 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 40455 44501
پروفیل 40*60 ضخامت 2.5 نوع 1 کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 60×40 2.5 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 40455 44501
پروفیل 40*60 ضخامت 2.5 نوع 2 کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 60×40 2.5 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 40455 44501
پروفیل 40*80 ضخامت 2.5 نوع 1 کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 80×40 2.5 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 40455 44501
پروفیل 40*80 ضخامت 2.5 نوع 2 کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 80×40 2.5 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 40455 44501
پروفیل 50*50 ضخامت 2.5 نوع 1 کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 50×50 2.5 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 40455 44501
پروفیل 50*50 ضخامت 2.5 نوع 2 کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 50×50 2.5 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 40455 44501
پروفیل 60*60 ضخامت 2.5 نوع 1 کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 60×60 2.5 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 40455 44501
پروفیل 60*60 ضخامت 2.5 نوع 2 کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 60×60 2.5 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 40455 44501
پروفیل 60*80 ضخامت 2.5 نوع 1 کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 80×60 2.5 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 40455 44501
پروفیل 60*80 ضخامت 2.5 نوع 2 کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 80×60 2.5 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 40455 44501
پروفیل 80*80 ضخامت 2.5 نوع 1 کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 80×80 2.5 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 40455 44501
پروفیل 80*80 ضخامت 2.5 نوع 2 کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 80×80 2.5 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 40455 44501
پروفیل 90*90 ضخامت 2.5 نوع 1 کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 90×90 2.5 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 40455 44501
پروفیل 90*90 ضخامت 2.5 نوع 2 کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 90×90 2.5 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 40455 44501
پروفیل ساختمانی 20*10، ضخامت 2.5 کارخانه قیمت روز پروفیل ساختمانی 20×10 2.5 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 40455 44501
پروفیل ساختمانی30*20، ضخامت 2.5 کارخانه قیمت روز پروفیل ساختمانی 20×30 2.5 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 40455 44501
پروفیل ساختمانی30*30، ضخامت 2.5 کارخانه قیمت روز پروفیل ساختمانی 30×30 2.5 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 40455 44501
پروفیل ساختمانی70*70، ضخامت 2.5 کارخانه قیمت روز پروفیل ساختمانی 70×70 2.5 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 40455 44501
پروفیل ساختمانی120*120، ضخامت 2.5 کارخانه قیمت روز پروفیل ساختمانی 120×120 2.5 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 40455 44501
پروفیل ساختمانی140*140، ضخامت 2.5 کارخانه قیمت روز پروفیل ساختمانی 140×140 2.5 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 40455 44501

قیمت روز پروفیل ساختمانی ضخامت 3

فیلتر براساس:
نام کالا ابعاد ضخامت طول واحد فروش محل بارگیری شهر تاریخ قیمت (تومان) قیمت با احتساب 9% مالیات نمودار
پروفیل 120*120 ضخامت 3 نوع 1 کارخانه اصفهان قیمت روز پروفیل ساختمانی 120×120 3 6 كيلوگرم کارخانه اصفهان ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 39091 43000
پروفیل 140*140 ضخامت 3 نوع 1 کارخانه اصفهان قیمت روز پروفیل ساختمانی 140×140 3 6 كيلوگرم کارخانه اصفهان ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 39091 43000
پروفیل 30*50 ضخامت 3 نوع 1 کارخانه اصفهان قیمت روز پروفیل ساختمانی 50×30 3 6 كيلوگرم کارخانه اصفهان ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 39091 43000
پروفیل 40*40 ضخامت 3 نوع 1 کارخانه اصفهان قیمت روز پروفیل ساختمانی 40×40 3 6 كيلوگرم کارخانه اصفهان ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 39091 43000
پروفیل 40*60 ضخامت 3 نوع 1 کارخانه اصفهان قیمت روز پروفیل ساختمانی 60×40 3 6 كيلوگرم کارخانه اصفهان ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 39091 43000
پروفیل 50*50 ضخامت 3 نوع 1 کارخانه اصفهان قیمت روز پروفیل ساختمانی 50×50 3 6 كيلوگرم کارخانه اصفهان ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 39091 43000
پروفیل 60*60 ضخامت 3 نوع 1 کارخانه اصفهان قیمت روز پروفیل ساختمانی 60×60 3 6 كيلوگرم کارخانه اصفهان ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 39091 43000
پروفیل 60*80 ضخامت 3 نوع 1 کارخانه اصفهان قیمت روز پروفیل ساختمانی 80×60 3 6 كيلوگرم کارخانه اصفهان ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 39091 43000
پروفیل 80*80 ضخامت 3 نوع 1 کارخانه اصفهان قیمت روز پروفیل ساختمانی 80×80 3 6 كيلوگرم کارخانه اصفهان ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 39091 43000
پروفیل 90*90 ضخامت 3 نوع 1 کارخانه اصفهان قیمت روز پروفیل ساختمانی 90×90 3 6 كيلوگرم کارخانه اصفهان ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 39091 43000
پروفیل 120*120 ضخامت 3 نوع 1 کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 120×120 3 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 40455 44501
پروفیل 120*120 ضخامت 3 نوع 2 کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 120×120 3 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 40455 44501
پروفیل 140*140 ضخامت 3 نوع 1 کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 140×140 3 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 40455 44501
پروفیل 140*140 ضخامت 3 نوع 2 کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 140×140 3 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 40455 44501
پروفیل 30*50 ضخامت 3 نوع 1 کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 50×30 3 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 40455 44501
پروفیل 30*50 ضخامت 3 نوع 2 کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 50×30 3 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 40455 44501
پروفیل 40*40 ضخامت 3 نوع 1 کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 40×40 3 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 40455 44501
پروفیل 40*40 ضخامت 3 نوع 2 کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 40×40 3 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 40455 44501
پروفیل 40*60 ضخامت 3 نوع 1 کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 60×40 3 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 40455 44501
پروفیل 40*60 ضخامت 3 نوع 2 کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 60×40 3 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 40455 44501
پروفیل 40*80 ضخامت 3 نوع 1 کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 80×40 3 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 40455 44501
پروفیل 40*80 ضخامت 3 نوع 2 کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 80×40 3 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 40455 44501
پروفیل 50*50 ضخامت 3 نوع 1 کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 50×50 3 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 40455 44501
پروفیل 50*50 ضخامت 3 نوع 2 کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 50×50 3 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 40455 44501
پروفیل 60*60 ضخامت 3 نوع 1 کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 60×60 3 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 40455 44501
پروفیل 60*60 ضخامت 3 نوع 2 کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 60×60 3 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 40455 44501
پروفیل 60*80 ضخامت 3 نوع 1 کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 80×60 3 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 40455 44501
پروفیل 60*80 ضخامت 3 نوع 2 کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 80×60 3 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 40455 44501
پروفیل 80*80 ضخامت 3 نوع 1 کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 80×80 3 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 40455 44501
پروفیل 80*80 ضخامت 3 نوع 2 کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 80×80 3 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 40455 44501
پروفیل 90*90 ضخامت 3 نوع 1 کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 90×90 3 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 40455 44501
پروفیل 90*90 ضخامت 3 نوع 2 کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 90×90 3 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 40455 44501
پروفیل ساختمانی30*30، ضخامت 3 کارخانه قیمت روز پروفیل ساختمانی 30×30 3 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 40455 44501
پروفیل ساختمانی70*70، ضخامت 3 کارخانه قیمت روز پروفیل ساختمانی 70×70 3 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 40455 44501
پروفیل ساختمانی100*100، ضخامت 3 کارخانه قیمت روز پروفیل ساختمانی 100×100 3 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 40455 44501
پروفیل ساختمانی 20*10، ضخامت 3 کارخانه قیمت روز پروفیل ساختمانی 20×10 3 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
پروفیل ساختمانی30*20، ضخامت 3 کارخانه قیمت روز پروفیل ساختمانی 20×30 3 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس

قیمت روز پروفیل ساختمانی ضخامت 4

فیلتر براساس:
نام کالا ابعاد ضخامت طول واحد فروش محل بارگیری شهر تاریخ قیمت (تومان) قیمت با احتساب 9% مالیات نمودار
پروفیل 120*120 ضخامت 4 نوع 1 کارخانه اصفهان قیمت روز پروفیل ساختمانی 120×120 4 6 كيلوگرم کارخانه اصفهان ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 39091 43000
پروفیل 140*140 ضخامت 4 نوع 1 کارخانه اصفهان قیمت روز پروفیل ساختمانی 140×140 4 6 كيلوگرم کارخانه اصفهان ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 39091 43000
پروفیل 40*80 ضخامت 4 نوع 1 کارخانه اصفهان قیمت روز پروفیل ساختمانی 80×40 4 6 كيلوگرم کارخانه اصفهان ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 39091 43000
پروفیل 60*60 ضخامت 4 نوع 1 کارخانه اصفهان قیمت روز پروفیل ساختمانی 60×60 4 6 كيلوگرم کارخانه اصفهان ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 39091 43000
پروفیل 60*80 ضخامت 4 نوع 1 کارخانه اصفهان قیمت روز پروفیل ساختمانی 80×60 4 6 كيلوگرم کارخانه اصفهان ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 39091 43000
پروفیل 80*80 ضخامت 4 نوع 1 کارخانه اصفهان قیمت روز پروفیل ساختمانی 80×80 4 6 كيلوگرم کارخانه اصفهان ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 39091 43000
پروفیل 90*90 ضخامت 4 نوع 1 کارخانه اصفهان قیمت روز پروفیل ساختمانی 90×90 4 6 كيلوگرم کارخانه اصفهان ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 39091 43000
پروفیل ساختمانی40*40، ضخامت 4 کارخانه قیمت روز پروفیل ساختمانی 40×40 4 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 40455 44501
پروفیل ساختمانی50*50، ضخامت 4 کارخانه قیمت روز پروفیل ساختمانی 50×50 4 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 40455 44501
پروفیل ساختمانی70*70، ضخامت 4 کارخانه قیمت روز پروفیل ساختمانی 70×70 4 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 40455 44501
پروفیل ساختمانی100*100، ضخامت 4 کارخانه قیمت روز پروفیل ساختمانی 100×100 4 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 40455 44501
پروفیل 120*120 ضخامت 4 نوع 1 کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 120×120 4 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 43636 48000
پروفیل 140*140 ضخامت 4 نوع 1 کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 140×140 4 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 43636 48000
پروفیل 40*80 ضخامت 4 نوع 1 کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 80×40 4 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 43636 48000
پروفیل 60*60 ضخامت 4 نوع 1 کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 60×60 4 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 43636 48000
پروفیل 60*80 ضخامت 4 نوع 1 کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 80×60 4 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 43636 48000
پروفیل 80*80 ضخامت 4 نوع 1 کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 80×80 4 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 43636 48000
پروفیل 90*90 ضخامت 4 نوع 1 کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 90×90 4 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 43636 48000
پروفیل ساختمانی20*10، ضخامت 4 کارخانه قیمت روز پروفیل ساختمانی 20×10 4 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
پروفیل ساختمانی30*20، ضخامت 4 کارخانه قیمت روز پروفیل ساختمانی 20×30 4 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
پروفیل ساختمانی30*30، ضخامت 4 کارخانه قیمت روز پروفیل ساختمانی 30×30 4 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس

مراحل ثبت سفارش

درخواست خرید

با کارشناسان حرفه ای ما، فرآیند خرید را در کمترین زمان ممکن انجام دهید

پیش فاکتور

ارائه پیش فاکتور برای سازمان ها و مراکز دولتی و خصوصی

تسویه حساب نهایی

تسویه مبلغ خرید به صورت نقدی و یا چک مدت دار

ارسال و تحویل بار

ارسال و تحویل بار سفارشی شما در کمتر از 24 ساعت

پروفیل ساختمانی؛ مقطعی فلزی در ابعاد و شکل‌های متنوع

به مقطع توخالی فلزی که در ساخت‌و‌ساز بخش‌های مختلف ساختمان استفاده می‌شوند، پروفیل ساختمانی می‌‎گویند؛ برخی از انواع پروفیل‌های ساختمانی با هدف افزایش استحکام ساختمان به‌کارمی‌روند. ابعاد و جنس، خواص و ویژگی‌های هر یک از این پروفیل‌ها باتوجه‌به کاربردهای آن‌ها متفاوت است؛ مهم‌ترین ویژگی‌های پروفیل‌های ساختمانی عبارت‌اند از:

 • انعطاف‌پذیری و شکل‌پذیری بالا
 • مقاومت زیاد و دفرمه‌نشدن در برابر فشارهای وارده
 • متناسب‌بودن ابعاد و ضخامت برای مقابله با خوردگی و ضربه
 • جوش‌پذیری بالا
انواع پروفیل ساختمانی

قوطی پروفیل

انواع پروفیل ساختمانی

 • پروفیل‌های ساختمانی به دو نوع پروفیل باز و پروفیل بسته تقسیم می‌شوند:
 • پروفیل‌های بسته مانند قوطی‌های فلزی هستند که مقطعی بسته، مانند مربع یا مستطیل دارند.

پروفیل‌های باز پروفیل‌هایی هستند که مقطعی باز (مثلاً به شکل Z یا C) دارند. کاربردهای هرکدام از پروفیل‌ها متفاوت خواهد بود. پروفیل‌های ساختمانی بیشتر به‌عنوان مقطع مصرفی برای ساخت سازه‌های فلزی استفاده می‌شوند. با‌توجه‌به تفاوت ابعاد نوع پروفیل‌ها، می‌توان گفت انواع قوطی و پروفیل ساختمانی قیمت‌های متغیری دارند. همچنین روکش روی پروفیل هم در قیمت آن تأثیرگذار خواهد بود. به‌عنوان مثال قیمت پروفیل گالوانیزه با قیمت پروفیل ساختمانی یکسان نیست. در ادامه انواع پروفیل ساختمانی را به تفصیل شرح خواهیم داد.

پروفیل قوطی

این پروفیل‌های مقطعی به‌شکل مربع یا مستطیل تولید می‌شوند. پروسه تولید این نوع پروفیل‌ها به جنس آن‌ها بستگی دارد. جنس پروفیل قوطی معمولاً از آهن، فولاد، استیل یا آلومینیوم است. مثلاً برای تولید پروفیل قوطی فولادی ورق‌های فولاد با دستگاه برش به شکل نوارهایی بریده می‎‌شوند و با استفاده از دستگاه فرمینگ و غلتک سایزینگ به‌شکل قوطی درمی‌آیند.

این نوع پروفیل رایج‌ترین نوع پروفیل در بازار است که ابعاد آن معمولاً به‌صورت دو عدد نشان داده می‌شود، مثلاً منظور از پروفیل 40*80 ساختمانی پروفیلی است که در سطح مقطع مستطیلی آن یک ضلع 40 میلی‌متر و ضلع دیگر 80 میلی‌متر باشد. البته این اطلاعات به‌تنهایی برای خرید محصول کافی نیست؛ چون باید ضخامت پروفیل مورد استفاده نیز در سفارش بیان شود. پروفیل‌‎های ساختمانی کاربردهای متفاوتی دارند؛ مانند: نرده راه‌پله، نرده اطراف پیاده‌رو، اسکلت سقف پارکینگ و سایه‌بان، تولید خرپا و حتی در صنعت خودروسازی (مثلاً بدنه باربند نیسان و کامیون). ضخامت پروفیل‌های ساختمانی معمولاً بین 2 تا 4 میلی‌متر است. قوطی ساختمانی 10*10 را می‌توان پروفیل نوع بسته دانست. با‌توجه‌ به وضعیت بازار و موجودی آن در بازار متغیر باشد.

پروفیل چهارچوب کلافی؛ پروفیلی تولیدشده به روش نورد گرم

پروفیل کلافی از انواع پروفیل بسته ساختمانی محسوب می‌شود که مقطع آن چهارگوش و به شکل مربع با یک لبه است. این مقطع با نام پروفیل 509 یا پروفیل تک لبه نیز شناخته می‌شود. از پروفیل چهارچوب کلافی برای ساخت درب و پنجره و چهارچوب در استفاده می‌شود.

پروفیل های ساختمانی

پروفیل چهارچوب کلافی

پروفیل لنگه دری؛ مقطعی برای ساخت چهارچوب درب ساختمان‌ها

مقاطع توخالی چهارگوش با دو لبه بیرون‌زده، پروفیل‌های لنگه دری نام دارند. سطح مقطع این پروفیل‌ها مستطیل یا مربع شکل و دو لبه در دو جهت است و از ورق فولادی ساخته می‌شوند. در بازار مقاطع فولادی پروفیل لنگه دری، به نام پروفیل 508 نیز شناخته می‌شود و در طول‌های 6 یا 12 متری به فروش می‌رسد. پروفیل لنگه دری برای ساخت چهارچوب در ساختمان به‌کارمی‌رود. این پروفیل همچنین در ساخت نرده‌های فولادی، گوشه پله‌ها،‌ گوشه دیواره‌‌های کارخانه، سوله و موارد مشابه کاربرد فراوانی دارد.

پروفیل چهارچوب فرانسه؛ محصولی تولید شده از ورق سیاه

پروفیل چهارچوب فرانسوی، از جمله پروفیل‌های ساختمانی باز است که به روش نورد سرد تولید می‌شود. این مقطع فولادی اغلب در ساخت چهارچوب درب فلزی، چوبی و ام دی اف، ساخت پنجره‌های غیرفلزی مانند قاب پنجره‌های پی وی سی و آلومینیومی و ویترین مغازه‌ها کاربرد دارد. این نوع پروفیل ساختمانی، ظاهر زیباتر و کیفیت بالاتری نسبت به پروفیل‌های لنگه دری دارد. بهترین نوع پروفیل چهارچوب فرانسوی در کارخانه‌های استان اصفهان ساخته می‌شود؛ به‌همین دلیل ممکن است قیمت پروفیل ساختمانی اصفهان مدل چهارچوب فرانسوی به‌دلیل کیفیت بالا، نسبت به سایر مدل‌های مشابه در بازار، بیشتر باشد.

پروفیل ساختمانی چه کابردهایی دارد؟

از پروفیل‌های ساختمانی در محیط‌های متنوعی استفاده می‌شود و نمی‌توان کاربرد محدودی برای آن‌ها در نظر گرفت. بیشتر موارد استفاده از پروفیل ساختمانی عبارت‌اند از:

 • افزایش استحکام سازه و ساختمان فولادی
 • استفاده برای تولید چهارچوب و پنجره
 • ساخت چهارچوب‌های بزرگ و عظیم

برای تعیین بودجه در مواردی که گفته شد، قیمت روز پروفیل ساختمانی اهمیت بسزایی دارد. سایت بازرگانی آیرومارت مرجع معتبری برای استعلام لحظه‌ای قیمت پروفیل در و پنجره است.

پروفیل ساختمانی

پروفیل چهارچوب فرانسوی

راهنمای خرید پروفیل ساختمانی؛ توجه به اعتبار فروشگاه و استاندارد بودن محصول

کارخانه‌های معتبر پس از تولید پروفیل ساختمانی، پلاکی به‌عنوان شناسنامه را روی محصول نصب می‌کنند که پیش از خرید حتماً باید آن را بررسی کرد. همه اطلاعات و مشخصات فنی محصول روی این پلاک درج شده است. یکی از مشخصات بسیار مهم پروفیل ساختمانی، ضخامت محصول است. انواع پروفیل ساختمانی، از 2.5 تا 4 میلی‌متر ضخامت دارند. برای انتخاب یکی از این ضخامت‌ها توجه نیاز و کاربرد، حائز اهمیت است. ابعاد پروفیل نیز فاکتور مهمی است که باید پیش از خرید در نظر گرفته شود. ابعاد پروفیل صنعتی با ابعاد پروفیل ساختمانی متفاوت است؛ چرا که میزان تحمل آن‌ها در برابر فشار متفاوت است. از این رو قیمت پروفیل صنعتی با قیمت پروفیل ساختمانی قابل‌مقایسه نیست. مطابقت وزن پروفیل ساختمانی با جدول استاندارد وزن برای اطمینان از رعایت استانداردهای تولید نیز بسیار حائز اهمیت است؛ بدین منظور می‌توان از جدول اشتال استفاده کرد که در آن وزن پروفیل براساس ابعاد (طول و ضخامت) تخمین زده شده است.

در نهایت باید به برند پروفیل ساختمانی هنگام خرید نیز توجه کنید. امروزه در سراسر کشور کارخانه‌های بسیاری در زمینه تولید انواع پروفیل ساختمانی فعالیت دارند. استاندارد تولید، مواد اولیه و تجهیزات مورد‌استفاده برای تولید در هر یک از کارخانه‌ها با دیگری متفاوت است که هر کدام از این موارد کیفیت محصول نهایی را تعیین می‌کند.

استعلام قیمت پروفیل ساختمانی؛ مشاهده نمودار قیمت پروفیل آهن در آیرومارت

در هنگام خرید، مهم است که از قیمت روز آهن‌آلات خبر داشته باشید. قیمت قوطی آهن وابسته به عوامل مختلف و همیشه در نوسان است. از عوامل تأثیرگذار در قیمت این محصول می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • قیمت ورق مورد‌استفاده
 • قیمت سنگ آهن جهانی با خلوص 62 درصد
 • قیمت مواد اولیه
 • نرخ دلار
 • عرضه و تقاضا
 • سیاست‌های داخلی و تحریم‌های خارجی
 • ابعاد و وزن

در حقیقت پس از تعیین قیمت هر کیلوگرم پروفیل، با‌توجه‌به عوامل مؤثر، قیمت نهایی تناژ خریداری‌شده مشخص می‌شود.

انتخاب مرجعی معتبر برای خرید پروفیل ساختمانی استاندارد

پس از انتخاب برند و کالای مورد‌نظر، باید به‌دنبال مرجعی برای خرید باشید. شرکت بازرگانی که به آن مراجعه می‌کنید، باید بهترین پروفیل ساختمانی را با‌توجه‌به نیاز شما در اختیارتان بگذارد. خدمات پس از فروش و ارائه گواهی‌های معتبر به‌منظور اطمینان از کیفیت کالا به شما کمک می‌کند تا با آسودگی‌خاطر، محصول موردنظرتان را خریداری کنید. وبسایت مجموعه پیشرو صنعت نفت آسیا با نام تجاری آیرومارت، با بیش از 30 سال سابقه در زمینه فروش پروفیل ساختمانی و سایر مقاطع فولادی بهترین مرجع برای استعلام انواع پروفیل از جمله قیمت پروفیل زد ساختمانی و قیمت پروفیل صنعتی است. بازرگانی فولاد آیرومارت با ارائه خدمات مختلفی چون ارسال بار به سراسر کشور و امکان خرید اینترنتی پروفیل ساختمانی، فرایندهایی چون برشکاری، جوشکاری و خمکاری پروفیل را نیز برعهده می‌گیرد. برای دریافت اطلاعات بیشتر، از طریق شماره تلفن 02145306 با کارشناسان آیرومارت تماس بگیرید.

بیشتر بخوانید

نظر کاربران

به این مقاله امتیاز دهید
5/5 - (1 امتیاز)

 1. شمسی
  اردیبهشت ۲۴, ۱۴۰۳ ۲۲:۳۴
  سلام روز بخیر پروفیل ساختمانی با ضخامت ۲ گرفتم راضی بودم این پروفیل مقاومت زیادی داره و همچنین انعطاف پذیری بالایی هم داره در ساختمان سازی بسیار کاربردی هستش
1 پروفیل‌های ساختمانی در چه سطح مقطعی در بازار موجودند؟

پروفیل‌های ساختمانی به‌صورت پروفیل‌هایی با سطح مقطع باز و بسته تولید می‌شوند؛ بنابراین این پروفیل‌ها را می‌توان در انواع پروفیل شکل Z و C و پروفیل‌های قوطی تهیه و استفاده کرد.

2 رایج‌ترین کاربردهای پروفیل ساختمانی چیست؟

بیشترین کاربرد این نوع پروفیل مربوط ساخت درب و پنجره و ساخت چهارچوب در است.

3 آیا پروفیل ساختمانی در انواع دکوراتیو نیز عرضه می‌شود؟

بله؛ برخی از پروفیل‌های ساختمانی در در وزن‌های سبک‌تر و ابعاد کوچک‌تری تولید می‌شوند که از آن‎ها به‌عنوان پروفیل دکوراتیو استفاده خواهد شد. این پروفیل‌ها اغلب در جنس‌های استیل هستند و ظاهری زیبایی نیز دارند.

021-45306
محصولات وارد شوید! لیست سفارشات 021-45306فروش و بازرگانی

درخواست سفارش

کیلوگرم
معادلتن

قیمت نهایی بعد از تماس و اعلام کارشناس مشخص می شود.