قیمت پروفیل ساختمانی

قیمت روز پروفیل ساختمانی ضخامت 2

فیلتر براساس:
نام کالا ابعاد ضخامت طول واحد فروش محل بارگیری شهر تاریخ قیمت (تومان) قیمت با احتساب 9% مالیات نمودار
پروفیل 10*20 ضخامت 2 نوع 2 کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 20×10 2 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 35000 38150
پروفیل 100*100 ضخامت 2 نوع 2 کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 100×100 2 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 35000 38150
پروفیل 20*20 ضخامت 2 نوع 2 کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 20×20 2 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 35000 38150
پروفیل 20*30 ضخامت 2 نوع 2 کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 30×20 2 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 35000 38150
پروفیل 20*40 ضخامت 2 نوع 2 کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 40×20 2 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 35000 38150
پروفیل 30*30 ضخامت 2 نوع 2 کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 30×30 2 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 35000 38150
پروفیل 30*50 ضخامت 2 نوع 2 کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 50×30 2 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 35000 38150
پروفیل 30*60 ضخامت 2 نوع 2 کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 60×30 2 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 35000 38150
پروفیل 40*100 ضخامت 2 نوع 2 کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 100×40 2 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 35000 38150
پروفیل 40*40 ضخامت 2 نوع 2 کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 40×40 2 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 35000 38150
پروفیل 40*60 ضخامت 2 نوع 2 کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 60×40 2 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 35000 38150
پروفیل 40*80 ضخامت 2 نوع 2 کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 80×40 2 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 35000 38150
پروفیل 50*50 ضخامت 2 نوع 1 کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 50×50 2 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 35000 38150
پروفیل 50*50 ضخامت 2 نوع 2 کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 50×50 2 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 35000 38150
پروفیل 60*60 ضخامت 2 نوع 1 کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 60×60 2 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 35000 38150
پروفیل 60*60 ضخامت 2 نوع 2 کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 60×60 2 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 35000 38150
پروفیل 60*80 ضخامت 2 نوع 1 کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 80×60 2 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 35000 38150
پروفیل 60*80 ضخامت 2 نوع 2 کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 80×60 2 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 35000 38150
پروفیل 80*80 ضخامت 2 نوع 1 کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 80×80 2 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 35000 38150
پروفیل 80*80 ضخامت 2 نوع 2 کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 80×80 2 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 35000 38150
پروفیل 90*90 ضخامت 2 نوع 1 کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 90×90 2 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 35000 38150
پروفیل 90*90 ضخامت 2 نوع 2 کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 90×90 2 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 35000 38150
پروفیل 509 ضخامت 2 نوع 2 کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 509 2 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 35955 39191
پروفیل 10*20 ضخامت 2 نوع 1 کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 20×10 2 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 35960 39196
پروفیل 100*100 ضخامت 2 نوع 1 کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 100×100 2 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 35960 39196
پروفیل 20*20 ضخامت 2 نوع 1 کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 20×20 2 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 35960 39196
پروفیل 20*30 ضخامت 2 نوع 1 کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 30×20 2 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 35960 39196
پروفیل 20*40 ضخامت 2 نوع 1 کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 40×20 2 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 35960 39196
پروفیل 30*30 ضخامت 2 نوع 1 کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 30×30 2 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 35960 39196
پروفیل 30*50 ضخامت 2 نوع 1 کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 50×30 2 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 35960 39196
پروفیل 30*60 ضخامت 2 نوع 1 کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 60×30 2 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 35960 39196
پروفیل 40*100 ضخامت 2 نوع 1 کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 100×40 2 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 35960 39196
پروفیل 40*40 ضخامت 2 نوع 1 کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 40×40 2 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 35960 39196
پروفیل 40*60 ضخامت 2 نوع 1 کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 60×40 2 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 35960 39196
پروفیل 40*80 ضخامت 2 نوع 1 کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 80×40 2 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 35960 39196
پروفیل 507 ضخامت 2 نوع 1 کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 507 2 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 35960 39196
پروفیل 508 ضخامت 2 نوع 1 کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 508 2 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 35960 39196
پروفیل 509 ضخامت 2 نوع 1 کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 509 2 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 35960 39196
پروفیل 10*20 ضخامت 2 نوع 1 کارخانه اصفهان قیمت روز پروفیل ساختمانی 20×10 2 6 كيلوگرم کارخانه اصفهان ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 36100 39349
پروفیل 20*20 ضخامت 2 نوع 1 کارخانه اصفهان قیمت روز پروفیل ساختمانی 20×20 2 6 كيلوگرم کارخانه اصفهان ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 36100 39349
پروفیل 20*30 ضخامت 2 نوع 1 کارخانه اصفهان قیمت روز پروفیل ساختمانی 30×20 2 6 كيلوگرم کارخانه اصفهان ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 36100 39349
پروفیل 20*40 ضخامت 2 نوع 1 کارخانه اصفهان قیمت روز پروفیل ساختمانی 40×20 2 6 كيلوگرم کارخانه اصفهان ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 36100 39349
پروفیل 30*30 ضخامت 2 نوع 1 کارخانه اصفهان قیمت روز پروفیل ساختمانی 30×30 2 6 كيلوگرم کارخانه اصفهان ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 36100 39349
پروفیل 30*50 ضخامت 2 نوع 1 کارخانه اصفهان قیمت روز پروفیل ساختمانی 50×30 2 6 كيلوگرم کارخانه اصفهان ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 36100 39349
پروفیل 30*60 ضخامت 2 نوع 1 کارخانه اصفهان قیمت روز پروفیل ساختمانی 60×30 2 6 كيلوگرم کارخانه اصفهان ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 36100 39349
پروفیل 40*40 ضخامت 2 نوع 1 کارخانه اصفهان قیمت روز پروفیل ساختمانی 40×40 2 6 كيلوگرم کارخانه اصفهان ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 36100 39349
پروفیل 40*60 ضخامت 2 نوع 1 کارخانه اصفهان قیمت روز پروفیل ساختمانی 60×40 2 6 كيلوگرم کارخانه اصفهان ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 36100 39349
پروفیل 50*50 ضخامت 2 نوع 1 کارخانه اصفهان قیمت روز پروفیل ساختمانی 50×50 2 6 كيلوگرم کارخانه اصفهان ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 36100 39349
پروفیل 507 ضخامت 2 نوع 2 کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 507 2 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ تماس تماس
پروفیل 508 ضخامت 2 نوع 2 کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 508 2 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ تماس تماس
پروفیل ساختمانی70*70، ضخامت 2 کارخانه قیمت روز پروفیل ساختمانی 70×70 2 6 کیلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ تماس تماس
پروفیل ساختمانی120*120، ضخامت 2 کارخانه قیمت روز پروفیل ساختمانی 120×120 2 6 کیلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ تماس تماس

قیمت روز پروفیل ساختمانی ضخامت 2.5

فیلتر براساس:
نام کالا ابعاد ضخامت طول واحد فروش محل بارگیری شهر تاریخ قیمت (تومان) قیمت با احتساب 9% مالیات نمودار
پروفیل 100*100 ضخامت 2.5 نوع 1 کارخانه اصفهان قیمت روز پروفیل ساختمانی 100×100 2.5 6 كيلوگرم کارخانه اصفهان ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ تماس تماس
پروفیل 100*100 ضخامت 2.5 نوع 1 کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 100×100 2.5 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ تماس تماس
پروفیل 100*100 ضخامت 2.5 نوع 2 کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 100×100 2.5 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ تماس تماس
پروفیل 30*50 ضخامت 2.5 نوع 1 کارخانه اصفهان قیمت روز پروفیل ساختمانی 50×30 2.5 6 كيلوگرم کارخانه اصفهان ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ تماس تماس
پروفیل 30*50 ضخامت 2.5 نوع 1 کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 50×30 2.5 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ تماس تماس
پروفیل 30*50 ضخامت 2.5 نوع 2 کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 50×30 2.5 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ تماس تماس
پروفیل 30*60 ضخامت 2.5 نوع 1 کارخانه اصفهان قیمت روز پروفیل ساختمانی 60×30 2.5 6 كيلوگرم کارخانه اصفهان ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ تماس تماس
پروفیل 30*60 ضخامت 2.5 نوع 1 کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 60×30 2.5 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ تماس تماس
پروفیل 30*60 ضخامت 2.5 نوع 2 کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 60×30 2.5 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ تماس تماس
پروفیل 40*100 ضخامت 2.5 نوع 1 کارخانه اصفهان قیمت روز پروفیل ساختمانی 100×40 2.5 6 كيلوگرم کارخانه اصفهان ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ تماس تماس
پروفیل 40*100 ضخامت 2.5 نوع 1 کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 100×40 2.5 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ تماس تماس
پروفیل 40*100 ضخامت 2.5 نوع 2 کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 100×40 2.5 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ تماس تماس
پروفیل 40*40 ضخامت 2.5 نوع 1 کارخانه اصفهان قیمت روز پروفیل ساختمانی 40×40 2.5 6 كيلوگرم کارخانه اصفهان ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ تماس تماس
پروفیل 40*40 ضخامت 2.5 نوع 1 کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 40×40 2.5 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ تماس تماس
پروفیل 40*40 ضخامت 2.5 نوع 2 کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 40×40 2.5 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ تماس تماس
پروفیل 40*60 ضخامت 2.5 نوع 1 کارخانه اصفهان قیمت روز پروفیل ساختمانی 60×40 2.5 6 كيلوگرم کارخانه اصفهان ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ تماس تماس
پروفیل 40*60 ضخامت 2.5 نوع 1 کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 60×40 2.5 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ تماس تماس
پروفیل 40*60 ضخامت 2.5 نوع 2 کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 60×40 2.5 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ تماس تماس
پروفیل 40*80 ضخامت 2.5 نوع 1 کارخانه اصفهان قیمت روز پروفیل ساختمانی 80×40 2.5 6 كيلوگرم کارخانه اصفهان ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ تماس تماس
پروفیل 40*80 ضخامت 2.5 نوع 1 کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 80×40 2.5 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ تماس تماس
پروفیل 40*80 ضخامت 2.5 نوع 2 کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 80×40 2.5 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ تماس تماس
پروفیل 50*50 ضخامت 2.5 نوع 1 کارخانه اصفهان قیمت روز پروفیل ساختمانی 50×50 2.5 6 كيلوگرم کارخانه اصفهان ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ تماس تماس
پروفیل 50*50 ضخامت 2.5 نوع 1 کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 50×50 2.5 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ تماس تماس
پروفیل 50*50 ضخامت 2.5 نوع 2 کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 50×50 2.5 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ تماس تماس
پروفیل 60*60 ضخامت 2.5 نوع 1 کارخانه اصفهان قیمت روز پروفیل ساختمانی 60×60 2.5 6 كيلوگرم کارخانه اصفهان ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ تماس تماس
پروفیل 60*60 ضخامت 2.5 نوع 1 کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 60×60 2.5 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ تماس تماس
پروفیل 60*60 ضخامت 2.5 نوع 2 کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 60×60 2.5 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ تماس تماس
پروفیل 60*80 ضخامت 2.5 نوع 1 کارخانه اصفهان قیمت روز پروفیل ساختمانی 80×60 2.5 6 كيلوگرم کارخانه اصفهان ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ تماس تماس
پروفیل 60*80 ضخامت 2.5 نوع 1 کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 80×60 2.5 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ تماس تماس
پروفیل 60*80 ضخامت 2.5 نوع 2 کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 80×60 2.5 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ تماس تماس
پروفیل 80*80 ضخامت 2.5 نوع 1 کارخانه اصفهان قیمت روز پروفیل ساختمانی 80×80 2.5 6 كيلوگرم کارخانه اصفهان ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ تماس تماس
پروفیل 80*80 ضخامت 2.5 نوع 1 کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 80×80 2.5 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ تماس تماس
پروفیل 80*80 ضخامت 2.5 نوع 2 کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 80×80 2.5 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ تماس تماس
پروفیل 90*90 ضخامت 2.5 نوع 1 کارخانه اصفهان قیمت روز پروفیل ساختمانی 90×90 2.5 6 كيلوگرم کارخانه اصفهان ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ تماس تماس
پروفیل 90*90 ضخامت 2.5 نوع 1 کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 90×90 2.5 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ تماس تماس
پروفیل 90*90 ضخامت 2.5 نوع 2 کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 90×90 2.5 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ تماس تماس
پروفیل ساختمانی 20*10، ضخامت 2.5 کارخانه قیمت روز پروفیل ساختمانی 20×10 2.5 6 کیلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ تماس تماس
پروفیل ساختمانی30*20، ضخامت 2.5 کارخانه قیمت روز پروفیل ساختمانی 20×30 2.5 6 کیلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ تماس تماس
پروفیل ساختمانی30*30، ضخامت 2.5 کارخانه قیمت روز پروفیل ساختمانی 30×30 2.5 6 کیلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ تماس تماس
پروفیل ساختمانی70*70، ضخامت 2.5 کارخانه قیمت روز پروفیل ساختمانی 70×70 2.5 6 کیلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ تماس تماس
پروفیل ساختمانی120*120، ضخامت 2.5 کارخانه قیمت روز پروفیل ساختمانی 120×120 2.5 6 کیلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ تماس تماس
پروفیل ساختمانی140*140، ضخامت 2.5 کارخانه قیمت روز پروفیل ساختمانی 140×140 2.5 6 کیلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ تماس تماس

قیمت روز پروفیل ساختمانی ضخامت 3

فیلتر براساس:
نام کالا ابعاد ضخامت طول واحد فروش محل بارگیری شهر تاریخ قیمت (تومان) قیمت با احتساب 9% مالیات نمودار
پروفیل 140*140 ضخامت 3 نوع 1 کارخانه اصفهان قیمت روز پروفیل ساختمانی 140×140 3 6 كيلوگرم کارخانه اصفهان ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 34500 37605
پروفیل 30*50 ضخامت 3 نوع 1 کارخانه اصفهان قیمت روز پروفیل ساختمانی 50×30 3 6 كيلوگرم کارخانه اصفهان ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 34500 37605
پروفیل 40*40 ضخامت 3 نوع 1 کارخانه اصفهان قیمت روز پروفیل ساختمانی 40×40 3 6 كيلوگرم کارخانه اصفهان ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 34500 37605
پروفیل 40*60 ضخامت 3 نوع 1 کارخانه اصفهان قیمت روز پروفیل ساختمانی 60×40 3 6 كيلوگرم کارخانه اصفهان ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 34500 37605
پروفیل 50*50 ضخامت 3 نوع 1 کارخانه اصفهان قیمت روز پروفیل ساختمانی 50×50 3 6 كيلوگرم کارخانه اصفهان ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 34500 37605
پروفیل 60*60 ضخامت 3 نوع 1 کارخانه اصفهان قیمت روز پروفیل ساختمانی 60×60 3 6 كيلوگرم کارخانه اصفهان ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 34500 37605
پروفیل 60*80 ضخامت 3 نوع 1 کارخانه اصفهان قیمت روز پروفیل ساختمانی 80×60 3 6 كيلوگرم کارخانه اصفهان ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 34500 37605
پروفیل 80*80 ضخامت 3 نوع 1 کارخانه اصفهان قیمت روز پروفیل ساختمانی 80×80 3 6 كيلوگرم کارخانه اصفهان ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 34500 37605
پروفیل 90*90 ضخامت 3 نوع 1 کارخانه اصفهان قیمت روز پروفیل ساختمانی 90×90 3 6 كيلوگرم کارخانه اصفهان ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 34500 37605
پروفیل 120*120 ضخامت 3 نوع 1 کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 120×120 3 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 35000 38150
پروفیل 120*120 ضخامت 3 نوع 2 کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 120×120 3 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 35000 38150
پروفیل 140*140 ضخامت 3 نوع 1 کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 140×140 3 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 35000 38150
پروفیل 140*140 ضخامت 3 نوع 2 کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 140×140 3 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 35000 38150
پروفیل 30*50 ضخامت 3 نوع 1 کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 50×30 3 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 35000 38150
پروفیل 30*50 ضخامت 3 نوع 2 کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 50×30 3 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 35000 38150
پروفیل 40*40 ضخامت 3 نوع 1 کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 40×40 3 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 35000 38150
پروفیل 40*40 ضخامت 3 نوع 2 کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 40×40 3 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 35000 38150
پروفیل 40*60 ضخامت 3 نوع 1 کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 60×40 3 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 35000 38150
پروفیل 40*60 ضخامت 3 نوع 2 کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 60×40 3 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 35000 38150
پروفیل 40*80 ضخامت 3 نوع 1 کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 80×40 3 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 35000 38150
پروفیل 40*80 ضخامت 3 نوع 2 کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 80×40 3 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 35000 38150
پروفیل 50*50 ضخامت 3 نوع 1 کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 50×50 3 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 35000 38150
پروفیل 50*50 ضخامت 3 نوع 2 کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 50×50 3 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 35000 38150
پروفیل 60*60 ضخامت 3 نوع 1 کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 60×60 3 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 35000 38150
پروفیل 60*60 ضخامت 3 نوع 2 کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 60×60 3 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 35000 38150
پروفیل 60*80 ضخامت 3 نوع 1 کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 80×60 3 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 35000 38150
پروفیل 60*80 ضخامت 3 نوع 2 کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 80×60 3 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 35000 38150
پروفیل 80*80 ضخامت 3 نوع 1 کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 80×80 3 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 35000 38150
پروفیل 80*80 ضخامت 3 نوع 2 کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 80×80 3 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 35000 38150
پروفیل 90*90 ضخامت 3 نوع 1 کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 90×90 3 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 35000 38150
پروفیل 90*90 ضخامت 3 نوع 2 کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 90×90 3 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 35000 38150
پروفیل 120*120 ضخامت 3 نوع 1 کارخانه اصفهان قیمت روز پروفیل ساختمانی 120×120 3 6 كيلوگرم کارخانه اصفهان ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ تماس تماس
پروفیل ساختمانی 20*10، ضخامت 3 کارخانه قیمت روز پروفیل ساختمانی 20×10 3 6 کیلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ تماس تماس
پروفیل ساختمانی30*20، ضخامت 3 کارخانه قیمت روز پروفیل ساختمانی 20×30 3 6 کیلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ تماس تماس
پروفیل ساختمانی30*30، ضخامت 3 کارخانه قیمت روز پروفیل ساختمانی 30×30 3 6 کیلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ تماس تماس
پروفیل ساختمانی70*70، ضخامت 3 کارخانه قیمت روز پروفیل ساختمانی 70×70 3 6 کیلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ تماس تماس
پروفیل ساختمانی100*100، ضخامت 3 کارخانه قیمت روز پروفیل ساختمانی 100×100 3 6 کیلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ تماس تماس

قیمت روز پروفیل ساختمانی ضخامت 4

فیلتر براساس:
نام کالا ابعاد ضخامت طول واحد فروش محل بارگیری شهر تاریخ قیمت (تومان) قیمت با احتساب 9% مالیات نمودار
پروفیل 120*120 ضخامت 4 نوع 1 کارخانه اصفهان قیمت روز پروفیل ساختمانی 120×120 4 6 كيلوگرم کارخانه اصفهان ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 34700 37823
پروفیل 140*140 ضخامت 4 نوع 1 کارخانه اصفهان قیمت روز پروفیل ساختمانی 140×140 4 6 كيلوگرم کارخانه اصفهان ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 34700 37823
پروفیل 40*80 ضخامت 4 نوع 1 کارخانه اصفهان قیمت روز پروفیل ساختمانی 80×40 4 6 كيلوگرم کارخانه اصفهان ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 34700 37823
پروفیل 60*60 ضخامت 4 نوع 1 کارخانه اصفهان قیمت روز پروفیل ساختمانی 60×60 4 6 كيلوگرم کارخانه اصفهان ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 34700 37823
پروفیل 60*80 ضخامت 4 نوع 1 کارخانه اصفهان قیمت روز پروفیل ساختمانی 80×60 4 6 كيلوگرم کارخانه اصفهان ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 34700 37823
پروفیل 80*80 ضخامت 4 نوع 1 کارخانه اصفهان قیمت روز پروفیل ساختمانی 80×80 4 6 كيلوگرم کارخانه اصفهان ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 34700 37823
پروفیل 90*90 ضخامت 4 نوع 1 کارخانه اصفهان قیمت روز پروفیل ساختمانی 90×90 4 6 كيلوگرم کارخانه اصفهان ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 34700 37823
پروفیل 120*120 ضخامت 4 نوع 1 کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 120×120 4 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 35000 38150
پروفیل 140*140 ضخامت 4 نوع 1 کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 140×140 4 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 35000 38150
پروفیل 40*80 ضخامت 4 نوع 1 کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 80×40 4 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 35000 38150
پروفیل 60*60 ضخامت 4 نوع 1 کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 60×60 4 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 35000 38150
پروفیل 60*80 ضخامت 4 نوع 1 کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 80×60 4 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 35000 38150
پروفیل 80*80 ضخامت 4 نوع 1 کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 80×80 4 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 35000 38150
پروفیل 90*90 ضخامت 4 نوع 1 کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 90×90 4 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ 35000 38150
پروفیل ساختمانی20*10، ضخامت 4 کارخانه قیمت روز پروفیل ساختمانی 20×10 4 6 کیلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ تماس تماس
پروفیل ساختمانی30*20، ضخامت 4 کارخانه قیمت روز پروفیل ساختمانی 20×30 4 6 کیلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ تماس تماس
پروفیل ساختمانی30*30، ضخامت 4 کارخانه قیمت روز پروفیل ساختمانی 30×30 4 6 کیلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ تماس تماس
پروفیل ساختمانی40*40، ضخامت 4 کارخانه قیمت روز پروفیل ساختمانی 40×40 4 6 کیلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ تماس تماس
پروفیل ساختمانی50*50، ضخامت 4 کارخانه قیمت روز پروفیل ساختمانی 50×50 4 6 کیلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ تماس تماس
پروفیل ساختمانی70*70، ضخامت 4 کارخانه قیمت روز پروفیل ساختمانی 70×70 4 6 کیلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ تماس تماس
پروفیل ساختمانی100*100، ضخامت 4 کارخانه قیمت روز پروفیل ساختمانی 100×100 4 6 کیلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ تماس تماس

مراحل ثبت سفارش

درخواست خرید

با کارشناسان حرفه ای ما، فرآیند خرید را در کمترین زمان ممکن انجام دهید

پیش فاکتور

ارائه پیش فاکتور برای سازمان ها و مراکز دولتی و خصوصی

تسویه حساب نهایی

تسویه مبلغ خرید به صورت نقدی و یا چک مدت دار

ارسال و تحویل بار

ارسال و تحویل بار سفارشی شما در کمتر از 24 ساعت

پروفیل ساختمانی؛ مقطعی فلزی در ابعاد و شکل‌های متنوع

به پروفیل‌هایی که در بخش‌های مختلف ساختمان مورد‌استفاده قرار می‌گیرند، پروفیل ساختمانی گفته می‌شود به‌عنوان مثال از این پروفیل‌ها در ساخت درب و پنجره استفاده می‌شود. البته برخی از انواع پروفیل ساختمانی با هدف افزایش استحکام ساختمان به کار می‌روند.

ابعاد و جنس هر یک از این پروفیل‌ها با هم متفاوت است؛ چرا که کاربردهای متفاوتی دارند. از این رو خواص و ویژگی‌های آن‌ها نیز باید با هم متفاوت باشد. موارد زیر، مهم‌ترین ویژگی‌های پروفیل ساختمانی به شمار می‌روند:

 • انعطاف‌پذیری و شکل‌پذیری بالا
 • داشتن مقاومت بالا در برابر فشارهای وارده
 • متناسب بودن ابعاد و ضخامت برای مقابله با خوردگی و ضربه
 • جوش‌پذیری بالا
 • دقت ابعادی

پروفیل‌های ساختمانی وظیفه تحمل بار وارده از ساختمان را دارند؛ به‌طوری‌که با اعمال بار، دفرمه نمی‌شوند. کاربرد این مقاطع فولادی بسیار متنوع است و هر پروفیل در قسمت‌های مختلفی از ساختمان به کار می‌رود.

انواع پروفیل ساختمانی؛ تنوع در شکل ظاهری و کاربرد

انواع پروفیل ساختمانی در سه نوع متفاوت، از جمله لنگه دری، چهارچوب فرانسه و کلافی تولید می‌شوند. هر کدام از این مدل‌های پروفیل در بازار، از جنس‌های متفاوتی تولید خواهد شد.

با‌توجه‌به تفاوت جنس در این نوع پروفیل‌ها، می‌توان گفت انواع قوطی و پروفیل ساختمانی قیمت‌های متغیری دارند. به‌عنوان مثال قیمت پروفیل گالوانیزه با قیمت پروفیل استیل ساختمانی یکسان نخواهد بود. ادامه انواع پروفیل ساختمانی را در سه نوع، به شما معرفی کرده‌ایم:

پروفیل چهارچوب کلافی؛ پروفیلی تولید شده به روش نورد گرم

پروفیل کلافی از انواع پروفیل بسته ساختمانی محسوب می‌شود که مقطع آن چهارگوش و به شکل مربع است. این مقطع با نام پروفیل 509 یا پروفیل تک لبه نیز شناخته می‌شود. از پروفیل چهارچوب کلافی برای ساخت تیرآهن، ناودانی، درب و پنجره و چهارچوب درب استفاده می‌شود.

قوطی ساختمانی 10*10 را می‌توان یک پروفیل چهارچوب کلافی دانست. قیمت قوطی 10*10 با‌توجه‌به جنسی که دارد، ممکن است متغیر باشد. برای تولید این نوع پروفیل از ورق سیاه و نورد گرم استفاده می‌شود.

پروفیل لنگه دری؛ مقطعی برای ساخت چهارچوب درب ساختمان‌ها

مقاطع توخالی چهارگوش، پروفیل‌های لنگه دری نام دارند. سطح مقطع این پروفیل‌ها مستطیل یا مربع شکل است و از ورق فولادی ST37 ساخته می‌شوند. در بازار مقاطع فولادی پروفیل لنگه دری، به نام پروفیل 508 نیز شناخته می‌شود و در طول‌های 6 یا 12 متری به فروش می‌رسد.

پروفیل لنگه دری برای ساخت چهارچوب درب ساختمان مورد‌استفاده می‌گیرد. پروفیل‌های چهارچوب فرانسوی نیز از پروفیل‌های لنگه دری ساخته می‌شوند. این پروفیل هم‌چنین در ساخت نرده‌های فولادی، گوشه پله‌ها،‌ گوشه دیواره‌‌های کارخانه، سوله و موارد مشابه کاربرد فراوانی دارد.

پروفیل چهارچوب فرانسه؛ محصولی تولید شده از ورق سیاه

پروفیل چهارچوب فرانسوی، از جمله پروفیل‌های ساختمانی باز است که به روش نورد سرد تولید می‌شود. کاربرد این مقطع فولادی اغلب در ساخت چهارچوب درب فلزی، چوبی، ام دی اف و اچ دی اف خلاصه می‌شود. هم‌چنین، در ساخت پنجره‌های غیرفلزی چون قاب پنجره‌های پی وی سی و آلومینیومی و ویترین مغازه‌ها نیز، پروفیل چهارچوب فرانسوی مورد‌استفاده قرار می‌گیرد.

این نوع پروفیل ساختمانی، ظاهری زیباتر و کیفیت بالاتری نسبت به پروفیل‌های لنگه دری دارد. بهترین نوع پروفیل چهارچوب فرانسوی در کارخانه‌های استان اصفهان ساخته می‌شود. به‌همین دلیل ممکن است قیمت پروفیل اصفهان مدل چهارچوب فرانسوی به دلیل کیفیت بالا، نسبت به سایر مدل‌های مشابه در بازار، بیشتر باشد.

با کاربردهای پروفیل ساختمانی آشنا شوید

از پروفیل‌های ساختمانی در محیط‌های متنوعی استفاده می‌شود و نمی‌توان کاربرد محدودی برای آن‌ها در نظر گرفت. به‌طور نمونه می‌توان به موارد زیر اشاره داشت:

 • افزایش استحکام سازه و ساختمان فولادی
 • استفاده برای تولید چهارچوب و پنجره
 • ساخت چهارچوب‌های بزرگ و عظیم

قیمت روز پروفیل ساختمانی در صنایع فوق، به‌منظور تعیین بودجه اهمیت بسزایی دارد. از این رو بازرگانی آیرومارت این امکان را فراهم آورده است تا مصرف‌کنندگان گرامی بتوانند همه روزه و به‌صورت لحظه‌ای قیمت پروفیل امروز را از سایت استعلام بگیرند.

راهنمای خرید پروفیل ساختمانی؛ توجه به اعتبار فروشگاه و استاندارد بودن محصول

کارخانه‌های معتبر پس از تولید پروفیل ساختمانی، پلاکی به عنوان شناسنامه را روی محصول نصب می‌کند که باید پیش از خرید حتما آن را مورد بررسی قرار دارد. همه اطلاعات و مشخصات فنی محصول روی این پلاک درج شده است.

یکی از مشخصات بسیار مهم پروفیل ساختمانی، ضخامت محصول است. انواع پروفیل ساختمانی، از 2.5 تا 4 میلی‌متر ضخامت دارند. انتخاب یکی از این ضخامت‌ها بر اساس نیاز و کاربرد حائز اهمیت است.

ابعاد پروفیل نیز فاکتور مهمی است که باید پیش از خرید در نظر گرفته شود. ابعاد پروفیل صنعتی با ابعاد پروفیل ساختمانی متفاوت خواهد بود؛ چرا که میزان تحمل آن‌ها در برابر فشار متفاوت است. از این رو قیمت پروفیل صنعتی با قیمت پروفیل ساختمانی قابل‌مقایسه نخواهد بود.

مطابقت وزن پروفیل ساختمانی با جدول استاندارد وزن برای اطمینان از رعایت استانداردهای تولید نیز بسیار حائز اهمیت است. بدین منظور می‌توان از جدول اشتال که در آن وزن پروفیل بر اساس ابعاد (طول و ضخامت) تخمین زده شده است، استفاده کرد.

در نهایت نیز باید به برند پروفیل ساختمانی هنگام خرید نیز توجه کنید. امروزه در سراسر کشور کارخانه‌های بسیاری در زمینه تولید انواع پروفیل ساختمانی فعالیت دارند. استاندارد تولید، مواد اولیه و تجهیزات مورد‌استفاده برای تولید در هر یک از کارخانه‌ها با دیگری متفاوت است که هر کدام از این موارد کیفیت محصول نهایی را تعیین می‌کند.

استعلام قیمت پروفیل ساختمانی؛ مشاهده نمودار قیمت پروفیل آهن در آیرومارت

در هنگام خرید، توجه به قیمت روز پروفیل ساختمانی، نکته‌ای پراهمیت به شمار می‎‌رود. قیمت روز پروفیل ساختمانی وابسته به عوامل مختلفی است و ممکن است همه روزه قیمت این محصول در نوسان باشد. از عوامل تاثیرگذار در قیمت این محصول می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • قیمت ورق مورد‌استفاده
 • قیمت سنگ آهن جهانی با خلوص 62 درصد
 • قیمت مواد اولیه
 • نرخ دلار
 • عرضه و تقاضا
 • سیاست‌های داخلی و تحریم‌های خارجی
 • ابعاد و وزن

در حقیقت پس از تعیین قیمت هر کیلوگرم پروفیل، با‌توجه‌به عوامل موثر، قیمت نهایی تناژ خریداری شده مشخص خواهد شد. مشتریان، مهندسان و مصرف‌کنندگان گرامی می‌توانند همه روزه با مراجعه به این صفحه قیمت لحظه‌ای پروفیل ساختمانی را استعلام بگیرند.

انتخاب مرجعی معتبر برای خرید پروفیل ساختمانی استاندارد

پس از انتخاب برند و کالای مورد‌نظر، باید به دنبال مرجعی برای خرید باشید. شرکت بازرگانی که به آن مراجعه می‌کنید، باید بهترین پروفیل ساختمانی را با‌توجه‌به نیاز شما در اختیارتان قرار دهد.

خدمات پس از فروش و ارائه سرتیفیکیت معتبر به‌منظور اطمینان از کیفیت کالا به شما کمک می‌کند تا با آسودگی‌خاطر، محصول موردنظرتان را خریداری کنید.

مجموعه پیشرو صنعت نفت آسیا با نام تجاری آیرومارت، در زمینه فروش پروفیل ساختمانی و سایر مقاطع فولادی فعالیت دارد و سابقه آن به بیش از 30 سال می‌رسد.

استعلام قیمت انواع پروفیل هم‌چون قیمت پروفیل زد ساختمانی و قیمت پروفیل صنعتی از طریق وب‌سایت آیرومارت و صفحه خرید هر کالا فراهم است.

بازرگانی فولاد آیرومارت با ارائه خدمات مختلفی چون ارسال بار به سراسر کشور و امکان خرید اینترنتی پروفیل ساختمانی، فرایندهایی چون برشکاری، جوشکاری و خمکاری پروفیل را نیز برعهده می‌گیرد.

این مجموعه، برای رضایت خاطر و اطمینان مشتری برترین خدمات را ارائه می‌کند. برای کسب اطلاعات بیشتر، از طریق شماره تلفن 02145306 با کارشناسان آیرومارت تماس بگیرید.

بیشتر بخوانید
1 پروفیل‌های ساختمانی در چه سطح مقطعی در بازار موجودند؟

پروفیل‌های ساختمانی به‌صورت پروفیل‌هایی با سطح مقطع باز و بسته تولید می‌شوند؛ بنابراین این پروفیل‌ها را می‌توان در انواع پروفیل شکل Z و C و پروفیل‌های قوطی تهیه و استفاده کرد.

2 رایج‌ترین کاربردهای پروفیل ساختمانی چیست؟

بیشترین کاربرد این نوع پروفیل مربوط ساخت درب و پنجره و ساخت چهارچوب در است.

3 آیا پروفیل ساختمانی در انواع دکوراتیو نیز عرضه می‌شود؟

بله؛ برخی از پروفیل‌های ساختمانی در در وزن‌های سبک‌تر و ابعاد کوچک‌تری تولید می‌شوند که از آن‎ها به‌عنوان پروفیل دکوراتیو استفاده خواهد شد. این پروفیل‌ها اغلب در جنس‌های استیل هستند و ظاهری زیبایی نیز دارند.

021-45306

با شما تماس میگیریم

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی

بازه زمانی مورد نظر جهت تماس
مشاوره در ساعات کاری 021-45306
محصولات وارد شوید! لیست سفارشات 021-45306فروش و بازرگانی

درخواست سفارش

کیلوگرم
معادلتن

قیمت نهایی بعد از تماس و اعلام کارشناس مشخص می شود.