قیمت لوله

C
7 8 9 ÷ 4 5 6 x 1 2 3 - 0 . = +
نام کالا
واحد فروش
سایز
ضخامت
تاریخ
قیمت
نمودار
لوله درز مستقیم ۱ اینچ ضخامت ۲
كيلوگرم
1
2
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:1
 • ضخامت:2
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • نمودار:
لوله درز مستقیم ۱ اینچ ضخامت ۲.۵
كيلوگرم
1
2.5
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:1
 • ضخامت:2.5
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • نمودار:
لوله درز مستقیم ۱/۲ ۱ اینچ ضخامت ۲
كيلوگرم
1/2 1
2
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:1/2 1
 • ضخامت:2
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • نمودار:
لوله درز مستقیم ۱/۲ ۱ اینچ ضخامت ۲.۵
كيلوگرم
1/2 1
2.5
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:1/2 1
 • ضخامت:2.5
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • نمودار:
لوله درز مستقیم ۱/۲ ۱ اینچ ضخامت ۳
كيلوگرم
1/2 1
3
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:1/2 1
 • ضخامت:3
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • نمودار:
لوله درز مستقیم ۱/۲ ۲ اینچ ضخامت ۲
كيلوگرم
1/2 2
2
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:1/2 2
 • ضخامت:2
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • نمودار:
لوله درز مستقیم ۱/۲ ۲ اینچ ضخامت ۲.۵
كيلوگرم
1/2 2
2.5
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:1/2 2
 • ضخامت:2.5
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • نمودار:
لوله درز مستقیم ۱/۲ ۲ اینچ ضخامت ۳
كيلوگرم
1/2 2
3
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:1/2 2
 • ضخامت:3
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • نمودار:
لوله درز مستقیم ۱/۲ اینچ ضخامت ۲
كيلوگرم
1/2
2
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:1/2
 • ضخامت:2
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • نمودار:
لوله درز مستقیم ۱/۲ اینچ ضخامت ۲.۵
كيلوگرم
1/2
2.5
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:1/2
 • ضخامت:2.5
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • نمودار:
کارشناسان

مینا وطنی

کارشناس بازرگانی


داخلی ۱۵۶

بهزاد صفی زاده

سرپرست بازرگانی


داخلی ۱۵۰-۱۵۱

۰۹۱۲۹۶۱۰۷۴۳

ستاره کندی

کارشناس بازرگانی


داخلی ۱۵۲

۰۹۰۲۹۵۶۸۲۷۱

شقایق خزایی

کارشناس بازرگانی


داخلی ۱۵۴

۰۹۰۲۹۵۶۸۲۸۳

مهدی میرسعیدی

کارشناس بازرگانی


داخلی ۱۵۸

۰۹۰۲۹۵۶۸۰۸۴

امیرعلی صفری

کارشناس بازرگانی


داخلی ۱۵۷

سامان بقایی

کارشناس بازرگانی


داخلی ۱۵۳

۰۹۹۱۲۷۰۶۸۹۰

امید گرگابی

کارشناس بازرگانی


داخلی ۱۵۵

۰۹۹۱۲۷۰۶۸۹۴