قیمت آهن

جدیدترین قیمت‌ها

نام کالا
ابعاد
ضخامت
برند
انبار
وضعیت
تاریخ
قیمت
نمودار
ورق ضخامت ۸ ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ اکسین فابریک انبار اهواز
6000×2000
8
اکسین اهواز
اهواز
فابریک
۱۴۰۱/۰۹/۰۵
 • ابعاد:6000×2000
 • ضخامت:8
 • برند:اکسین اهواز
 • انبار:اهواز
 • وضعیت:فابریک
 • تاریخ:۱۴۰۱/۰۹/۰۵
 • نمودار:
ورق ضخامت ۸۰ ابعاد ۲۰۰۰×طول اکسین فابریک انبار اهواز
2000×طول
80
اکسین اهواز
اهواز
فابریک
۱۴۰۱/۰۹/۰۵
 • ابعاد:2000×طول
 • ضخامت:80
 • برند:اکسین اهواز
 • انبار:اهواز
 • وضعیت:فابریک
 • تاریخ:۱۴۰۱/۰۹/۰۵
 • نمودار:
ورق ضخامت ۹۰ ابعاد ۲۰۰۰×طول اکسین فابریک انبار اهواز
2000×طول
90
اکسین اهواز
اهواز
فابریک
۱۴۰۱/۰۹/۰۵
 • ابعاد:2000×طول
 • ضخامت:90
 • برند:اکسین اهواز
 • انبار:اهواز
 • وضعیت:فابریک
 • تاریخ:۱۴۰۱/۰۹/۰۵
 • نمودار:
ورق ضخامت ۴۵ ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ اکسین فابریک انبار اهواز
6000×2000
45
اکسین اهواز
اهواز
فابریک
۱۴۰۱/۰۹/۰۵
 • ابعاد:6000×2000
 • ضخامت:45
 • برند:اکسین اهواز
 • انبار:اهواز
 • وضعیت:فابریک
 • تاریخ:۱۴۰۱/۰۹/۰۵
 • نمودار:
ورق ضخامت ۵۰ ابعاد ۲۰۰۰×طول اکسین فابریک انبار اهواز
2000×طول
50
اکسین اهواز
اهواز
فابریک
۱۴۰۱/۰۹/۰۵
 • ابعاد:2000×طول
 • ضخامت:50
 • برند:اکسین اهواز
 • انبار:اهواز
 • وضعیت:فابریک
 • تاریخ:۱۴۰۱/۰۹/۰۵
 • نمودار:
ورق ضخامت ۶۰ ابعاد ۲۰۰۰×طول اکسین فابریک انبار اهواز
2000×طول
60
اکسین اهواز
اهواز
فابریک
۱۴۰۱/۰۹/۰۵
 • ابعاد:2000×طول
 • ضخامت:60
 • برند:اکسین اهواز
 • انبار:اهواز
 • وضعیت:فابریک
 • تاریخ:۱۴۰۱/۰۹/۰۵
 • نمودار:
ورق ضخامت ۷۰ ابعاد ۲۰۰۰×طول اکسین فابریک انبار اهواز
2000×طول
70
اکسین اهواز
اهواز
فابریک
۱۴۰۱/۰۹/۰۵
 • ابعاد:2000×طول
 • ضخامت:70
 • برند:اکسین اهواز
 • انبار:اهواز
 • وضعیت:فابریک
 • تاریخ:۱۴۰۱/۰۹/۰۵
 • نمودار:
نام کالا
واحد فروش
عرض
ضخامت
وضعیت
برند
انبار
تاریخ
قیمت
نمودار
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۳ ابعاد ۱۰۰۰ هفت الماس رول بنگاه تهران
كيلوگرم
1000
0.3
رول
هفت الماس
تهران
۱۴۰۱/۰۹/۰۵
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • عرض:1000
 • ضخامت:0.3
 • وضعیت:رول
 • برند:هفت الماس
 • انبار:تهران
 • تاریخ:۱۴۰۱/۰۹/۰۵
 • نمودار:
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۳ ابعاد ۱۰۰۰ کاشان رول کارخانه
كيلوگرم
1000
0.3
رول
کاشان
کارخانه
۱۴۰۱/۰۹/۰۵
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • عرض:1000
 • ضخامت:0.3
 • وضعیت:رول
 • برند:کاشان
 • انبار:کارخانه
 • تاریخ:۱۴۰۱/۰۹/۰۵
 • نمودار:
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۳ ابعاد ۱۲۵۰ هفت الماس رول بنگاه تهران
كيلوگرم
1250
0.3
رول
هفت الماس
تهران
۱۴۰۱/۰۹/۰۵
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • عرض:1250
 • ضخامت:0.3
 • وضعیت:رول
 • برند:هفت الماس
 • انبار:تهران
 • تاریخ:۱۴۰۱/۰۹/۰۵
 • نمودار:
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۳ ابعاد ۱۲۵۰ کاشان رول کارخانه
كيلوگرم
1250
0.3
رول
کاشان
کارخانه
۱۴۰۱/۰۹/۰۵
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • عرض:1250
 • ضخامت:0.3
 • وضعیت:رول
 • برند:کاشان
 • انبار:کارخانه
 • تاریخ:۱۴۰۱/۰۹/۰۵
 • نمودار:
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۳۵ ابعاد ۱۰۰۰ کاشان رول بنگاه تهران
كيلوگرم
1000
0.35
رول
کاشان
تهران
۱۴۰۱/۰۹/۰۵
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • عرض:1000
 • ضخامت:0.35
 • وضعیت:رول
 • برند:کاشان
 • انبار:تهران
 • تاریخ:۱۴۰۱/۰۹/۰۵
 • نمودار:
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۳۵ ابعاد ۱۰۰۰ کاشان رول کارخانه
كيلوگرم
1000
0.35
رول
کاشان
کارخانه
۱۴۰۱/۰۹/۰۵
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • عرض:1000
 • ضخامت:0.35
 • وضعیت:رول
 • برند:کاشان
 • انبار:کارخانه
 • تاریخ:۱۴۰۱/۰۹/۰۵
 • نمودار:
نام کالا
ابعاد
ضخامت
طول
واحد فروش
محل بارگیری
شهر
تاریخ
قیمت
نمودار
پروفیل ۱۰۰*۱۰۰ ضخامت ۵ کارخانه تهران
100×100
5
6
كيلوگرم
کارخانه
تهران
۱۴۰۱/۰۹/۰۳
۲۶,۵۰۰تومان
 • ابعاد:100×100
 • ضخامت:5
 • طول:6
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • محل بارگیری:کارخانه
 • شهر:تهران
 • تاریخ:۱۴۰۱/۰۹/۰۳
 • نمودار:
پروفیل ۱۰۰*۱۵۰ ضخامت ۵ کارخانه تهران
100×150
5
6
كيلوگرم
کارخانه
تهران
۱۴۰۱/۰۹/۰۳
۲۶,۵۰۰تومان
 • ابعاد:100×150
 • ضخامت:5
 • طول:6
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • محل بارگیری:کارخانه
 • شهر:تهران
 • تاریخ:۱۴۰۱/۰۹/۰۳
 • نمودار:
پروفیل ۱۲۰*۱۲۰ ضخامت ۵ کارخانه تهران
120×120
5
6
كيلوگرم
کارخانه
تهران
۱۴۰۱/۰۹/۰۳
۲۶,۵۰۰تومان
 • ابعاد:120×120
 • ضخامت:5
 • طول:6
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • محل بارگیری:کارخانه
 • شهر:تهران
 • تاریخ:۱۴۰۱/۰۹/۰۳
 • نمودار:
پروفیل ۱۲۰*۱۲۰ ضخامت ۶ کارخانه تهران
120×120
6
6
كيلوگرم
کارخانه
تهران
۱۴۰۱/۰۹/۰۳
۲۶,۵۰۰تومان
 • ابعاد:120×120
 • ضخامت:6
 • طول:6
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • محل بارگیری:کارخانه
 • شهر:تهران
 • تاریخ:۱۴۰۱/۰۹/۰۳
 • نمودار:
پروفیل ۱۵۰*۱۵۰ ضخامت ۶ کارخانه تهران
150×150
6
6
كيلوگرم
کارخانه
تهران
۱۴۰۱/۰۹/۰۳
۲۶,۵۰۰تومان
 • ابعاد:150×150
 • ضخامت:6
 • طول:6
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • محل بارگیری:کارخانه
 • شهر:تهران
 • تاریخ:۱۴۰۱/۰۹/۰۳
 • نمودار:
پروفیل ۱۵۰*۱۵۰ ضخامت ۸ کارخانه تهران
150×150
8
6
كيلوگرم
کارخانه
تهران
۱۴۰۱/۰۹/۰۳
۲۷,۵۰۰تومان
 • ابعاد:150×150
 • ضخامت:8
 • طول:6
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • محل بارگیری:کارخانه
 • شهر:تهران
 • تاریخ:۱۴۰۱/۰۹/۰۳
 • نمودار:
نام کالا
واحد فروش
سایز
حالت
استاندارد
محل بارگیری
برند
تاریخ
قیمت
نمودار
میلگرد ۱۰ آجدار A3 آریا ذوب شاخه ۱۲ متری کارخانه
كيلوگرم
10
شاخه
A3
کارخانه
آریا ذوب
۱۴۰۱/۰۹/۰۳
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:10
 • حالت:شاخه
 • استاندارد:A3
 • محل بارگیری:کارخانه
 • برند:آریا ذوب
 • تاریخ:۱۴۰۱/۰۹/۰۳
 • نمودار:
میلگرد ۱۲ آجدار A3 ذوب آهن اصفهان شاخه ۱۲ متری کارخانه
كيلوگرم
12
شاخه
A3
کارخانه
ذوب آهن اصفهان
۱۴۰۱/۰۹/۰۳
۱۶,۹۴۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:12
 • حالت:شاخه
 • استاندارد:A3
 • محل بارگیری:کارخانه
 • برند:ذوب آهن اصفهان
 • تاریخ:۱۴۰۱/۰۹/۰۳
 • نمودار:
میلگرد ۱۴ آجدار A3 آریا ذوب شاخه ۱۲ متری کارخانه
كيلوگرم
14
شاخه
A3
کارخانه
آریا ذوب
۱۴۰۱/۰۹/۰۳
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:14
 • حالت:شاخه
 • استاندارد:A3
 • محل بارگیری:کارخانه
 • برند:آریا ذوب
 • تاریخ:۱۴۰۱/۰۹/۰۳
 • نمودار:
میلگرد ۱۴ آجدار A3 ذوب آهن اصفهان شاخه ۱۲ متری کارخانه
كيلوگرم
14
شاخه
A3
کارخانه
ذوب آهن اصفهان
۱۴۰۱/۰۹/۰۳
۱۵,۹۳۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:14
 • حالت:شاخه
 • استاندارد:A3
 • محل بارگیری:کارخانه
 • برند:ذوب آهن اصفهان
 • تاریخ:۱۴۰۱/۰۹/۰۳
 • نمودار:
میلگرد ۱۶ آجدار A3 آریا ذوب شاخه ۱۲ متری کارخانه
كيلوگرم
16
شاخه
A3
کارخانه
آریا ذوب
۱۴۰۱/۰۹/۰۳
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • سایز:16
 • حالت:شاخه
 • استاندارد:A3
 • محل بارگیری:کارخانه
 • برند:آریا ذوب
 • تاریخ:۱۴۰۱/۰۹/۰۳
 • نمودار:
ثبت سفارش آسان

مراحل ثبت سفارش

مرحله اول درخواست خرید ۱
مرحله دوم پیش فاکتور ۲
مرحله سوم نحوه تسویه حساب ۳
مرحله چهارم تسویه نهایی ۴
مرحله پنجم ارسال و تحویل بار ۵
ارائه مشاوره فنی و تخصصی

کارشناسان فروش

حمیدرضا طاهرنژاد

کارشناس بازرگانی


مهدی هنرور

کارشناس مزایدات


عباس ابراهیمی

کارشناس بازرگانی


حمیدرضا مسگرزاده

کارشناس بازرگانی


ایمان اقلیم

کارشناس بازرگانی


الهام رضایی

کارشناس بازرگانی


فرزین ربیعی

کارشناس بازرگانی


حسن غیاثوند

کارشناس بازرگانی


حمیدرضا بوچانی

کارشناس بازرگانی


کوثر حسینی

کارشناس مزایدات


مروارید باقری

کارشناس بازرگانی


مونا بتولی

کارشناس بازرگانی


محمد فرجی

کارشناس بازرگانی


پویا تحویلی

کارشناس بازرگانی


یگانه قاسمعلی

کارشناس بازرگانی


علی داداشی

کارشناس بازرگانی


زهره مرادزاده

کارشناس بازرگانی


دنیز فریدن

کارشناس بازرگانی


علیرضا صدایی

کارشناس بازرگانی


شهاب ادیب

کارشناس بازرگانی


محسن قنات آبادی

کارشناس بازرگانی


بهزاد صفی زاده

سرپرست بازرگانی


ندا حسینی

سرپرست بازرگانی


امیرحسین محمدحسینی

کارشناس بازرگانی


ستاره کندی

کارشناس بازرگانی


سینا حجت پناه

سرپرست بازرگانی


محمدعلی دانش

کارشناس بازرگانی


نکیسا دلاور

کارشناس بازرگانی


حسام شریفی

سرپرست بازرگانی


پادینا عباسی

کارشناس بازرگانی


مژگان مدبر

کارشناس بازرگانی


سیاوش براتی

کارشناس بازرگانی


سامان بقایی

کارشناس بازرگانی


امید گرگابی

کارشناس بازرگانی


سحر صمدی

سرپرست بازرگانی


محمدعلی رضایی

سرپرست بازرگانی


جدول وزن مقاطع

تدوین شده بر اساس استاندارد آلمانی اشتال و محاسبه حجم و چگالی فولاد به کمک محاسبه‌گر وزن

ارائه خدمات انبارداری

10,000 مترمربع محوطه به همراه سوله، باسکول 60 تنی و تجهیزات به روز جابه جایی بار از امکانات انبار مرکزی آیرومارت

ارزیابی و کنترل کیفیت

ارائه گواهینامه های معتبر ،کنترل کیفی کالای فولادی بوسیله انجام تست‌های مکانیکی و شیمیایی

سبدفروشی مقاطع فولاد

تامین تمامی مقاطع فولادی، در ابعاد و اشکال مختلف

ارسال فاکتور رسمی، مدارک مالی

تجربه یک خرید با کیفیت و حسابرسی دقیق و شفاف

صاحب بار کارخانه‌های معتبر

آیرومارت، صاحب بار با کیفیت کارخانه‌های بزرگ

خدمات جانبی محصولات

ارئه دهنده انواع خدمات تغییر ابعاد، پوشش‌دهی، خمکاری و ... در بالاترین سطح کیفی

سیستم حمل و نقل حرفه‌ای

ارزان ترین و امن ترین خدمات باربری را از ما بخواهید

سوالات متداول

آیا سوالی دارید؟
درصورت معیوب بودن کالا چه اقدامی می‌توان انجام داد؟

درصورتی که کالای خریداری شده دارای اعوجاج، زنگزدگی و یا هرگونه ایرادی باشد؛ می‌تواند مرجوع و با کالای سالم تعویض شود.

آیا امکان آنالیز و روئیت بار قبل از خرید وجود دارد؟

بله، آیرومارت این امکان را فراهم آورده تا تمامی خریداران بتوانند قبل از خرید، کالای موردنظرشان را روئیت کنند و برای اطمینان از سلامت و کیفیت کالا بر روی نمونه، تست آنالیز انجام دهند.

چگونه نسبت به پرداخت وجه اطمینان حاصل کنیم؟

نماد اعتماد الکترونیک، وبسایت و مکان مشخص، عضویت در انجمن آهن فروشان کشور و بیش از ۳۰ سال حضور و تجربه در بازار آهن، گویای اعتبار آیرومارت است.

آیا امکان صدور فاکتور رسمی وجود دارد؟

بله، تمامی مقاطع فولادی با فاکتور رسمی به فروش می‌رسند.

پیش‌فاکتور تا چه مدت اعتبار دارد؟

با توجه به نوسانات بازار، اعتبار اکثر پیش‌فاکتورها یک روز کاری است. این مدت بنا به شرایط بازار و درخواست مشتری می‌تواند متغیر باشد.

 

چه مدت طول می‌کشد تا پیش‌فاکتور صادر شود؟

تلاش ما بر این است که در اسرع وقت و کمتر از یک ساعت، پیش‌فاکتور صادر گردد.

آیا امکان سفارش کالای اختصاصی وجود دارد؟

بله شما می‌توانید هر محصول را با توجه به ویژگی های موردنظرتان در ابعاد دلخواه سفارش دهید.

چنانچه محصولات متنوع کارخانه های مختلف را بخواهیم، چه اقدامی باید صورت گیرد؟

آیرومارت تامین‌کننده تمامی مقاطع فولادی از تمامی برندهای معتبر کشور است. و با توجه به محل تخلیه بار و کاربرد، بهترین محصول را به شما پیشنهاد خواهد داد.

آیا امکان انجام خدمات بر روی کالا وجود دارد؟

آیرومارت ارائه دهنده تمامی خدمات، مانند برشکاری، خمکاری، پانچکاری، گالوانیزه کردن و سایر موارد است

کالای موردنظر را چگونه در سایت پیدا و خریداری نماییم؟

شما می‌توانید با انتخاب هر محصول و تعیین سایز و کارخانه تولید کننده، از طریق همین وب‌سایت خرید خود را انجام دهید.

آیا مکان برای ذخیره کالای مشتریان از سوی آیرومارت درنظر گرفته شده است؟

موارد بسیاری وجود دارد که مشتریان به دلایلی کالای موردنظر را زودتر از موعد استفاده آن خریداری نموده‌اند. در چنین مواردی و بطورکلی برای ذخیره‌سازی کالای خریداری شده می‌توانید از سوله مسقف و فضای باز انبار پیشروصنعت واقع در منطقه شورآباد استفاده نمایید.

هزینه حمل و نقل و مدت ارسال چگونه محاسبه می‌شود؟

چنانچه ارسال بار درون شهری باشد، بارگیری، ارسال و تخلیه همگی در یک روز انجام می‌شوند.
اما چنانچه ارسال بار بین شهری باشد، برحسب فاصله مبدا تا مقصد ممکن است تا ۳ روز زمان ببرد. بطور کلی برای محاسبه زمان و هزینه حمل و نقل باید به فاصله مبدا تا مقصد، ابعاد بار و نوع وسیله باربری توجه نمود.

ارسال بار توسط بازرگانی انجام می‌گیرد یا به عهده مشتری است؟

از آنجاکه شرکت آیرومارت دارای واحد مستقل باربری است، می‌تواند با توجه با ارتباطی با باربری های مختلف دارد، با کم‌ترین هزینه
بار را برای مشتریان در تمامی نقاط ایران ارسال نماید. از طرفی بنا به درخواست مشتری ارسال بار می‌تواند توسط خود مشتری انجام گیرد.

نرخ خرج انبار به چه صورت تعیین می‌شود؟

خرج انبار شامل هزینه های بارگیری، باسکول و برشکاری می‌شود و برحسب وزن کالا محاسبه می‌گردد.

برخی شرکت‌های تامین کننده فولاد ایران
مشاوره خرید
ارسال در واتس اپ