قیمت ورق رنگی

C
7 8 9 ÷ 4 5 6 x 1 2 3 - 0 . = +
نام کالا
واحد فروش
عرض
ضخامت
وضعیت
برند
انبار
رنگ
تاریخ
قیمت
نمودار
ورق رنگی سفید ۹۰۱۶ ضخامت ۰.۴۷ ابعاد ۱۲۵۰ چین رول بنگاه تهران
كيلوگرم
1250
0.47
رول
چین
بنگاه تهران
سفید 9016
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • عرض:1250
 • ضخامت:0.47
 • وضعیت:رول
 • برند:چین
 • انبار:بنگاه تهران
 • رنگ:سفید 9016
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • نمودار:
ورق رنگی آبی ۵۰۱۵ ضخامت ۰.۱۶ ابعاد ۱۰۰۰ چین رول بنگاه تهران
كيلوگرم
1000
0.16
رول
چین
بنگاه تهران
آبی 5015
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • عرض:1000
 • ضخامت:0.16
 • وضعیت:رول
 • برند:چین
 • انبار:بنگاه تهران
 • رنگ:آبی 5015
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • نمودار:
ورق رنگی آبی ۵۰۱۵ ضخامت ۰.۱۶ ابعاد ۱۲۵۰ چین رول بنگاه تهران
كيلوگرم
1250
0.16
رول
چین
بنگاه تهران
آبی 5015
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • عرض:1250
 • ضخامت:0.16
 • وضعیت:رول
 • برند:چین
 • انبار:بنگاه تهران
 • رنگ:آبی 5015
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • نمودار:
ورق رنگی آبی ۵۰۱۵ ضخامت ۰.۱۸ ابعاد ۱۰۰۰ چین رول بنگاه تهران
كيلوگرم
1000
0.18
رول
چین
بنگاه تهران
آبی 5015
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • عرض:1000
 • ضخامت:0.18
 • وضعیت:رول
 • برند:چین
 • انبار:بنگاه تهران
 • رنگ:آبی 5015
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • نمودار:
ورق رنگی آبی ۵۰۱۵ ضخامت ۰.۱۸ ابعاد ۱۲۵۰ چین رول بنگاه تهران
كيلوگرم
1250
0.18
رول
چین
بنگاه تهران
آبی 5015
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • عرض:1250
 • ضخامت:0.18
 • وضعیت:رول
 • برند:چین
 • انبار:بنگاه تهران
 • رنگ:آبی 5015
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • نمودار:
ورق رنگی آبی ۵۰۱۵ ضخامت ۰.۲۳ ابعاد ۱۰۰۰ چین رول بنگاه تهران
كيلوگرم
1000
0.23
رول
چین
بنگاه تهران
آبی 5015
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • عرض:1000
 • ضخامت:0.23
 • وضعیت:رول
 • برند:چین
 • انبار:بنگاه تهران
 • رنگ:آبی 5015
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • نمودار:
ورق رنگی آبی ۵۰۱۵ ضخامت ۰.۲۳ ابعاد ۱۲۵۰ چین رول بنگاه تهران
كيلوگرم
1250
0.23
رول
چین
بنگاه تهران
آبی 5015
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • عرض:1250
 • ضخامت:0.23
 • وضعیت:رول
 • برند:چین
 • انبار:بنگاه تهران
 • رنگ:آبی 5015
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • نمودار:
ورق رنگی آبی ۵۰۱۵ ضخامت ۰.۲۴ ابعاد ۱۰۰۰ چین رول بنگاه تهران
كيلوگرم
1000
0.24
رول
چین
بنگاه تهران
آبی 5015
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • عرض:1000
 • ضخامت:0.24
 • وضعیت:رول
 • برند:چین
 • انبار:بنگاه تهران
 • رنگ:آبی 5015
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • نمودار:
ورق رنگی آبی ۵۰۱۵ ضخامت ۰.۲۴ ابعاد ۱۲۵۰ چین رول بنگاه تهران
كيلوگرم
1250
0.24
رول
چین
بنگاه تهران
آبی 5015
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • عرض:1250
 • ضخامت:0.24
 • وضعیت:رول
 • برند:چین
 • انبار:بنگاه تهران
 • رنگ:آبی 5015
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • نمودار:
ورق رنگی آبی ۵۰۱۵ ضخامت ۰.۲۵ ابعاد ۱۰۰۰ چین رول بنگاه تهران
كيلوگرم
1000
0.25
رول
چین
بنگاه تهران
آبی 5015
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • عرض:1000
 • ضخامت:0.25
 • وضعیت:رول
 • برند:چین
 • انبار:بنگاه تهران
 • رنگ:آبی 5015
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • نمودار:
کارشناسان

امیرحسین محمدحسینی

کارشناس بازرگانی


داخلی ۱۲۷

سینا حجت پناه

سرپرست بازرگانی


داخلی ۱۲۰-۱۲۱

۰۹۱۲۹۶۱۰۷۵۰

نکیسا دلاور

کارشناس بازرگانی


داخلی ۱۴۷

۰۹۹۱۲۷۰۶۸۸۷

مهسا راهجردیان

کارشناس بازرگانی


داخلی ۱۲۵

۰۹۹۱۲۷۰۶۸۸۳

مژگان مدبر

کارشناس بازرگانی


داخلی ۱۴۹

۰۹۰۲۹۵۶۸۲۲۰

شقایق علومی

کارشناس بازرگانی


داخلی ۱۲۳

۰۹۹۱۲۷۰۶۸۸۲

سحر صمدی

کارشناس بازرگانی


داخلی ۱۴۸

۰۹۱۲۹۶۱۰۷۴۲