ابعاد
ضخامت
برند
انبار
وضعیت
6000×2000
45
اکسین اهواز
اهواز
فابریک
  • ابعاد:6000×2000
  • ضخامت:45
  • برند:اکسین اهواز
  • انبار:اهواز
  • وضعیت:فابریک