واحد فروش
عرض
ضخامت
حالت
برند
رنگ
انبار
كيلوگرم
1250
0.47
ذوزنقه
فولاد مبارکه
سفید 9016
تهران
  • واحد فروش:كيلوگرم
  • عرض:1250
  • ضخامت:0.47
  • حالت:ذوزنقه
  • برند:فولاد مبارکه
  • رنگ:سفید 9016
  • انبار:تهران