واحد فروش
عرض
ضخامت
حالت
برند
رنگ
انبار
كيلوگرم
1000
0.47
ذوزنقه
فولاد مبارکه
آبی 5015
تهران
  • واحد فروش:كيلوگرم
  • عرض:1000
  • ضخامت:0.47
  • حالت:ذوزنقه
  • برند:فولاد مبارکه
  • رنگ:آبی 5015
  • انبار:تهران