واحد فروش
عرض
ضخامت
حالت
برند
رنگ
انبار
1250
0.2
شادولاین
چین
آبی 1202
تهران
  • واحد فروش:
  • عرض:1250
  • ضخامت:0.2
  • حالت:شادولاین
  • برند:چین
  • رنگ:آبی 1202
  • انبار:تهران