واحد فروش
عرض
ضخامت
وضعیت
برند
انبار
كيلوگرم
1000
0.35
رول
کاشان
کارخانه
  • واحد فروش:كيلوگرم
  • عرض:1000
  • ضخامت:0.35
  • وضعیت:رول
  • برند:کاشان
  • انبار:کارخانه