ابعاد
ضخامت
برند
انبار
وضعیت
2000×طول
90
اکسین اهواز
اهواز
فابریک
  • ابعاد:2000×طول
  • ضخامت:90
  • برند:اکسین اهواز
  • انبار:اهواز
  • وضعیت:فابریک