ابعاد
ضخامت
برند
انبار
وضعیت
6000×1500
3
فولاد مبارکه
تهران
برش خورده
  • ابعاد:6000×1500
  • ضخامت:3
  • برند:فولاد مبارکه
  • انبار:تهران
  • وضعیت:برش خورده