واحد فروش
ابعاد
ضخامت
برند
انبار
وضعیت
كيلوگرم
6000×2000
15
اکسین اهواز
اهواز
فابریک
  • واحد فروش:كيلوگرم
  • ابعاد:6000×2000
  • ضخامت:15
  • برند:اکسین اهواز
  • انبار:اهواز
  • وضعیت:فابریک