واحد فروش
ابعاد
ضخامت
برند
انبار
وضعیت
كيلوگرم
6000×1500
15
کاویان اهواز
کارخانه
فابریک
  • واحد فروش:كيلوگرم
  • ابعاد:6000×1500
  • ضخامت:15
  • برند:کاویان اهواز
  • انبار:کارخانه
  • وضعیت:فابریک