واحد فروش
ابعاد
ضخامت
برند
انبار
وضعیت
كيلوگرم
6000×1500
10
کاویان اهواز
تهران
فابریک
  • واحد فروش:كيلوگرم
  • ابعاد:6000×1500
  • ضخامت:10
  • برند:کاویان اهواز
  • انبار:تهران
  • وضعیت:فابریک