واحد فروش
ابعاد
ضخامت
برند
انبار
وضعیت
كيلوگرم
6000×1500
10
فولاد مبارکه
اصفهان
برش خورده
  • واحد فروش:كيلوگرم
  • ابعاد:6000×1500
  • ضخامت:10
  • برند:فولاد مبارکه
  • انبار:اصفهان
  • وضعیت:برش خورده