واحد فروش
ابعاد
ضخامت
برند
انبار
وضعیت
كيلوگرم
1500
10
فولاد مبارکه
تهران
رول
  • واحد فروش:كيلوگرم
  • ابعاد:1500
  • ضخامت:10
  • برند:فولاد مبارکه
  • انبار:تهران
  • وضعیت:رول