واحد فروش
ابعاد
ضخامت
وضعیت
برند
انبار
كيلوگرم
6000×2000
10
فابریک
روس
تهران
  • واحد فروش:كيلوگرم
  • ابعاد:6000×2000
  • ضخامت:10
  • وضعیت:فابریک
  • برند:روس
  • انبار:تهران