واحد فروش
ابعاد
ضخامت
گرید
برند
انبار
كيلوگرم
سفارشی
12
st37
فولاد مبارکه
تهران
  • واحد فروش:كيلوگرم
  • ابعاد:سفارشی
  • ضخامت:12
  • گرید:st37
  • برند:فولاد مبارکه
  • انبار:تهران