واحد فروش
عرض
ضخامت
وضعیت
برند
انبار
رنگ
كيلوگرم
1250
0.47
رول
چین
بنگاه تهران
سفید 9016
  • واحد فروش:كيلوگرم
  • عرض:1250
  • ضخامت:0.47
  • وضعیت:رول
  • برند:چین
  • انبار:بنگاه تهران
  • رنگ:سفید 9016