واحد فروش
عرض
ضخامت
وضعیت
برند
انبار
رنگ
كيلوگرم
1000
0.25
رول
چین
بنگاه تهران
آبی 5015
  • واحد فروش:كيلوگرم
  • عرض:1000
  • ضخامت:0.25
  • وضعیت:رول
  • برند:چین
  • انبار:بنگاه تهران
  • رنگ:آبی 5015