واحد فروش
ابعاد
ضخامت
حالت
انبار
كيلوگرم
عرض 1250
2
رول
تهران
  • واحد فروش:كيلوگرم
  • ابعاد:عرض 1250
  • ضخامت:2
  • حالت:رول
  • انبار:تهران