واحد فروش
ابعاد
ضخامت
حالت
انبار
كيلوگرم
1000×2000
2
رول برش خورده
تهران
  • واحد فروش:كيلوگرم
  • ابعاد:1000×2000
  • ضخامت:2
  • حالت:رول برش خورده
  • انبار:تهران