واحد فروش
ابعاد
ضخامت
حالت
انبار
كيلوگرم
1250×2500
10
رول برش خورده
تهران
  • واحد فروش:كيلوگرم
  • ابعاد:1250×2500
  • ضخامت:10
  • حالت:رول برش خورده
  • انبار:تهران