واحد فروش
استاندارد
عرض
ضخامت
وضعیت
برند
كيلوگرم
STW22
1250
2
رول
فولاد مبارکه
  • واحد فروش:كيلوگرم
  • استاندارد:STW22
  • عرض:1250
  • ضخامت:2
  • وضعیت:رول
  • برند:فولاد مبارکه