واحد فروش
استاندارد
عرض
ضخامت
وضعیت
برند
كيلوگرم
ST33
1000
2
رول
فولاد مبارکه
  • واحد فروش:كيلوگرم
  • استاندارد:ST33
  • عرض:1000
  • ضخامت:2
  • وضعیت:رول
  • برند:فولاد مبارکه