واحد فروش
ابعاد
ضخامت
آلیاژ
وضعیت
انبار
كيلوگرم
2500×1250
0.7
304
شيت
تهران
  • واحد فروش:كيلوگرم
  • ابعاد:2500×1250
  • ضخامت:0.7
  • آلیاژ:304
  • وضعیت:شيت
  • انبار:تهران