واحد فروش
ابعاد
ضخامت
آلیاژ
وضعیت
انبار
كيلوگرم
1250
0.7
304
رول
تهران
  • واحد فروش:كيلوگرم
  • ابعاد:1250
  • ضخامت:0.7
  • آلیاژ:304
  • وضعیت:رول
  • انبار:تهران