واحد فروش
ابعاد
ضخامت
آلیاژ
وضعیت
انبار
كيلوگرم
1500
2
430
رول
تهران
  • واحد فروش:كيلوگرم
  • ابعاد:1500
  • ضخامت:2
  • آلیاژ:430
  • وضعیت:رول
  • انبار:تهران