واحد فروش
ابعاد
ضخامت
آلیاژ
وضعیت
انبار
كيلوگرم
1000
2
304
رول
تهران
  • واحد فروش:كيلوگرم
  • ابعاد:1000
  • ضخامت:2
  • آلیاژ:304
  • وضعیت:رول
  • انبار:تهران