واحد فروش
ابعاد
ضخامت
آلیاژ
انبار
حالت سطحی
شيت
2440×1220
0.5
304
تهران
میرور
  • واحد فروش:شيت
  • ابعاد:2440×1220
  • ضخامت:0.5
  • آلیاژ:304
  • انبار:تهران
  • حالت سطحی:میرور