واحد فروش
ابعاد
ضخامت
وضعیت
برند
انبار
كيلوگرم
1500×6000
5
برش خورده
فولاد مبارکه
انبار اصفهان
  • واحد فروش:كيلوگرم
  • ابعاد:1500×6000
  • ضخامت:5
  • وضعیت:برش خورده
  • برند:فولاد مبارکه
  • انبار:انبار اصفهان