واحد فروش
ابعاد
ضخامت
وضعیت
برند
انبار
كيلوگرم
1500
5
رول
فولاد مبارکه
انبار اصفهان
  • واحد فروش:كيلوگرم
  • ابعاد:1500
  • ضخامت:5
  • وضعیت:رول
  • برند:فولاد مبارکه
  • انبار:انبار اصفهان