واحد فروش
ابعاد
ضخامت
وضعیت
برند
انبار
كيلوگرم
1500×6000
10
فابریک
فولاد مبارکه
بنگاه تهران
  • واحد فروش:كيلوگرم
  • ابعاد:1500×6000
  • ضخامت:10
  • وضعیت:فابریک
  • برند:فولاد مبارکه
  • انبار:بنگاه تهران