واحد فروش
ابعاد
ضخامت
وضعیت
برند
انبار
كيلوگرم
1500
10
رول
فولاد مبارکه
بنگاه تهران
  • واحد فروش:كيلوگرم
  • ابعاد:1500
  • ضخامت:10
  • وضعیت:رول
  • برند:فولاد مبارکه
  • انبار:بنگاه تهران