واحد فروش
سایز
حالت
استاندارد
محل بارگیری
برند
كيلوگرم
6.5
کلاف
A1
بنگاه تهران
امیرآباد
  • واحد فروش:كيلوگرم
  • سایز:6.5
  • حالت:کلاف
  • استاندارد:A1
  • محل بارگیری:بنگاه تهران
  • برند:امیرآباد