واحد فروش
سایز
طول
آلیاژ
محل بارگیری
كيلوگرم
6
6
316
تهران
  • واحد فروش:كيلوگرم
  • سایز:6
  • طول:6
  • آلیاژ:316
  • محل بارگیری:تهران