واحد فروش
سایز
طول
آلیاژ
محل بارگیری
كيلوگرم
5
6
304
تهران
  • واحد فروش:كيلوگرم
  • سایز:5
  • طول:6
  • آلیاژ:304
  • محل بارگیری:تهران