واحد فروش
سایز
ضخامت
كيلوگرم
28
8
  • واحد فروش:كيلوگرم
  • سایز:28
  • ضخامت:8