واحد فروش
سایز
ضخامت
كيلوگرم
24
6
  • واحد فروش:كيلوگرم
  • سایز:24
  • ضخامت:6