واحد فروش
سایز
ضخامت
كيلوگرم
22
5
  • واحد فروش:كيلوگرم
  • سایز:22
  • ضخامت:5