واحد فروش
سایز
ضخامت
كيلوگرم
20
4
  • واحد فروش:كيلوگرم
  • سایز:20
  • ضخامت:4