واحد فروش
سایز
ضخامت
كيلوگرم
12
6
  • واحد فروش:كيلوگرم
  • سایز:12
  • ضخامت:6