واحد فروش
قطر داخلی * قطر خارجی
ضخامت
شاخه
284×355
35.5
  • واحد فروش:شاخه
  • قطر داخلی * قطر خارجی:284×355
  • ضخامت:35.5