واحد فروش
قطر داخلی * قطر خارجی
ضخامت
شاخه
15×33
9
  • واحد فروش:شاخه
  • قطر داخلی * قطر خارجی:15×33
  • ضخامت:9