واحد فروش
قطر داخلی * قطر خارجی
ضخامت
شاخه
12×26
7
  • واحد فروش:شاخه
  • قطر داخلی * قطر خارجی:12×26
  • ضخامت:7